Verdieping contractenrecht

2019-2020

Doel vak

Dit vak beoogt naast kennisverdieping en -verbreding ook een aantal
(academische) vaardigheden bij te brengen. Hier kan met name worden
gedacht aan de vaardigheden die nodig zijn om, op basis van een
juridisch relevante vraagstelling, zelfstandig en onder tijdsdruk
informatie te verzamelen en die kritisch te analyseren ten behoeve van
een juridisch en maatschappelijk verdedigbare beantwoording van die
vraagstelling. Voorts kan worden gedacht aan de vaardigheid om de
resultaten van het verrichte onderzoek alsmede de op basis daarvan
getrokken conclusies schriftelijk te rapporteren of mondeling te
presenteren en te verdedigen. Het doel is uiteindelijk om de (veelvuldig
voorkomende) werkelijkheid te benaderen waarmee een zelfstandig werkend
advocaat of bedrijfsjurist regelmatig wordt geconfronteerd: binnen een
kort tijdsbestek en onder tijdsdruk aan een cliënt of patroon op niveau
rapporteren over een contractenrechtelijke kwestie waar de betrokkene
zich nog niet eerder in heeft verdiept.
Eindtermen: 1, 2, 4-13, 15-16.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

In dit vak staan een viertal nog nader te selecteren
contractenrechtelijke thema’s met bijbehorende juridische vragen
centraal. Elk thema wordt bewust pas een aantal dagen voor het college
bekend gemaakt, opdat de werkelijkheid van de rechtspraktijk (zie de
doelomschrijving van het vak) zo realistisch mogelijk wordt benaderd.
Het gaat om thema’s die enerzijds grote praktische relevantie hebben en
die anderzijds centraal staan in het onderzoek van de docenten die het
vak verzorgen. Naast de vier inhoudelijke thema's zal ook de actuele
contractenrechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad van het lopende
jaar (mei 2019 tot mei 2020) worden bestudeerd.

Onderwijsvorm

Het vak start met een regiecollege waarin wordt uitgelegd wat er van de
studenten wordt verwacht en waarin de basiskennis van het
contractenrecht wordt opgefrist. Vervolgens zal er per thema (ieder
thema wordt afgerond met een paper, zie hieronder bij toetsvorm) een
inhoudelijk hoorcollege, een inloopcollege en een feedbackcollege worden
gegeven. Met betrekking tot de in te leveren jurisprudentie-opdracht zal
enkel een inhoudelijk college worden verzorgd. Alle inhoudelijke
colleges moeten door de studenten worden voorbereid.

Toetsvorm

4 individuele schriftelijke opdrachten (papers) en 1 individuele
jurisprudentie-opdracht (schriftelijke notitie te verdedigen tijdens een
mondeling referaat).

Literatuur

Vanwege de doelstelling van het vak en de daarbij behorende opzet, wordt
literatuur die voorafgaand aan de colleges moet worden bestudeerd pas
vlak voor het college bekend gemaakt op Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_VerdCont
Studiepunten 12 EC
Periode P4+5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. S. Prent
Examinator mr. S. Prent
Docenten prof. mr. C.E.C. Jansen
dr. mr. C.B.P. Mahe
mr. dr. M.Y. Schaub
mr. S. Prent

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: