Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen

2019-2020

Doel vak

De student verkrijgt diepgaande en specialistische kennis van en inzicht
in het familierecht en ontwikkelt daarnaast vaardigheden behorend bij de
eindtermen van de opleiding. Door het in een groep opstellen van een
wetsvoorstel en het zelfstandig schrijven van een paper over een
deelonderwerp leert de student de juridische en maatschappelijke
aspecten van een vraagstuk in hun onderlinge samenhang te beoordelen,
daarover kritisch na te denken en zelfstandig juridische oplossingen aan
te dragen. Door middel van de paperopdracht oefent de student met het
voorbereiden en uitvoeren van een rechtswetenschappelijk onderzoek op
academisch niveau waarbij een met argumenten onderbouwde mening wordt
geformuleerd over een complex juridisch probleem of een nieuwe
ontwikkeling. De student maakt een schriftelijk verslag van het
rechtswetenschappelijk onderzoek en dit onderzoek wordt tevens verdedigd
en bediscussieerd tijdens een presentatie.

Inhoud vak

Het vak behandelt het (echt)scheidingsrecht inclusief het procesrecht,
gezag, alimentatie en relatievermogensrecht. Daarbij wordt ingegaan op
achtergronden en worden actuele ontwikkelingen besproken. Daarnaast
wordt ingegaan op Turks, Marokkaans, Syrisch en Russisch
echtscheidingsrecht. Een deel van de docenten is werkzaam in de praktijk
en dus zal wisselwerking tussen theorie en praktijk regelmatig bij de
colleges aan de orde komen.

Onderwijsvorm

Het onderwijs wordt verzorgd in de vorm van hoorcolleges en werkgroepen.
Tijdens de werkgroepen worden de door de studenten geschreven papers
gepresenteerd. Een steeds wisselend groepje studenten speelt tijdens de
presentaties een actieve rol als discussieleider, als referent of
hij/zij voorziet de student van feedback.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (30%), paper (40%) en groepsopdracht wetsvoorstel
(30%).

Literatuur

Er wordt gewerkt met een digitale reader. De literatuur verschijnt
tijdig op Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

De afgestudeerde master beschikt over een academisch werk- en
denkniveau;
heeft diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in
minimaal één deelgebied van het recht
heeft inzicht in de samenhang tussen verschillende onderdelen van het
recht, met inbegrip van het
nationale en internationale recht

De afgestudeerde master beschikt over
de volgende (juridische) vaardigheden:

Analytische vaardigheden:
de juridische en maatschappelijke aspecten van een vraagstuk in hun
onderlinge samenhang beoordelen en daarover kritisch nadenken/oordelen
literatuur en juridische bronnen diepgaand analyseren en interpreteren
en kritisch beschouwen (waar relevant ook in de Engelse taal, waar
relevant ook op nieuwe rechtsgebieden)

Probleemoplossende vaardigheden:
complexe casus diepgaand analyseren en interpreteren en zelfstandig
juridische oplossingen aandragen

Onderzoeks- en presentatievaardigheden:
individueel een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau
voorbereiden en uitvoeren (probleemstelling formuleren en afbakenen,
informatie verzamelen, gegevens interpreteren, conclusies trekken,
evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek)
schriftelijk presenteren van een wetenschappelijk juridisch betoog
met argumenten onderbouwde mening formuleren over een complex juridisch
probleem of een nieuwe ontwikkeling

Algemene informatie

Vakcode R_VerdFam
Studiepunten 12 EC
Periode P1+2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. M.J. Vonk MA
Examinator mr. dr. M.J. Vonk MA
Docenten C. Blankman
mr. B. Breederveld
prof. dr. mr. M.V. Antokolskaia
prof. mr. L.M. Coenraad
mr. N. Ismaili
mr. dr. M.J. Vonk MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: