Verdieping arbeidsrecht

2019-2020

Doel vak

Na het met goed gevolg afsluiten van dit vak kan de student:
- Regels op het gebied van het Nederlandse individuele en collectieve
arbeidsrecht toepassen op een praktijksituatie.
- Een complexe casus op het gebied van het Nederlandse individuele en
collectieve arbeidsrecht oplossen (zoals een ontslagzaak of
reorganisatie). Ook kan de student de belangen van verschillende
belanghebbenden in het arbeidsrechtelijke veld plaatsen en inschatten
(zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, medezeggenschapsorganen,
de regering);
- de verbinding tussen het arbeidsrecht en het privaatrecht,
bestuursrecht (sociale zekerheidsrecht) en het Europese recht overzien;
- een standpunt innemen over het Nederlandse individuele en collectieve
arbeidsrecht en dit met (wetenschappelijke) argumenten onderbouwen;
- zelfstandig ontwikkelingen in het arbeidsrecht doorgronden en deze op
hun juridische merites beoordelen.

Tijdens het vak oefent de student in het diepgaand analyseren van
complexe juridische casus. De student wordt gevraagd stelling te nemen
in een wetenschappelijk en maatschappelijk relevant debat, door het
schrijven van opdrachten en houden van presentaties.

Eindtermen: 1-11, 13-17.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

Het vak geeft de student een grondige kennis van het individuele en
collectieve arbeidsrecht. Studenten oefenen tijdens de cursus in het
diepgaand analyseren van complexe juridische casus.

Gedurende de collegereeks zullen ook actuele thema’s aan de orde komen,
bijvoorbeeld de positie van platformwerkers en nieuwe wetsvoorstellen,
zoals het voorstel Wet arbeidsmarkt in balans. Het vak bestaat uit twee
delen.

Deel 1, gevormd door het tevens als keuzevak te volgen, arbeidsrecht
individueel:
In dit deel wordt uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen die in
theorie en praktijk van het arbeidsrecht tussen de individuele werkgever
en werknemer de meeste aandacht krijgen. Allereerst komt een belangrijk
fundament van het arbeidsrecht aan bod: de arbeidsovereenkomst. Ook
wordt hierbij onder meer ingegaan op de juridische positie van flexibele
arbeidskrachten. Dit betreft bijvoorbeeld de positie van
uitzendkrachten, zzp’ers en werknemers met een tijdelijke
arbeidsovereenkomst. Ook het ontslagrecht en de vormgeving van
bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst vormen een belangrijk
onderdeel van dit verdiepende vak.
Vragen die bij arbeidsrecht individueel aan bod komen zijn onder meer:
- Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en waarom is dit
relevant?
- Welke rechten en plichten zijn voor de werkgever en werknemer hieraan
verbonden?
- Welke mogelijkheden heeft een werkgever om mensen tijdelijk in te
huren of in dienst te nemen?
- Welke ontslagbescherming heeft de werknemer?
- In hoeverre is het mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in
een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst?
- Kun je iemand tijdens de proeftijd ontslaan wegens zwangerschap?

Deel 2:
In het tweede deel van het vak Verdieping arbeidsrecht ligt de nadruk op
de collectieve aspecten van het arbeidsrecht. Onder andere komt aan bod
het cao-recht, medezeggenschapsrecht, stakingsrecht en overgang van
onderneming.
Vragen die bij collectief arbeidsrecht aan bod komen zijn onder meer:
- Hoe komen in Nederland collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) tot
stand?
- En welke betekenis hebben cao’s binnen het arbeidsrecht?
- Wanneer dien je als onderneming een ondernemingsraad (OR) in te
stellen?
- Wanneer moet je als bestuurder een OR raadplegen of om advies- of
instemming vragen?
- Wanneer is een staking rechtmatig?
- Aan welke regels dient de werkgever zich te houden bij een collectief
ontslag?
- Als een bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf, welke
gevolgen heeft dit dan voor de werknemers?

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit twee onderdelen. Beide onderdelen moeten met een
voldoende worden afgerond om voor het gehele vak de studiepunten te
kunnen verkrijgen.

Deel 1, gevormd door het tevens als keuzevak te volgen, arbeidsrecht
individueel (gegeven in onderwijsperiode 1):
Er is één hoorcollege en één werkgroep per week. In de hoorcolleges
worden de belangrijke leestukken uiteengezet. In de werkgroepen worden
deze verder uitgediept, mede aan de hand van thuis door de studenten
voorbereide opdrachten.
Deel 1 wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Ook wordt een
deel van het cijfer gevormd door enkele voorafgaand aan de werkgroep
gemaakte en ingeleverde opdrachten.

Deel 2 (gegeven in onderwijsperiode 2):
Ook in dit deel is er één hoorcollege en één werkgroep per week, waarbij
de belangrijke leerstukken uiteen worden gezet in het hoorcollege en dit
in de werkgroep verder wordt uitgediept.

Onderdeel van het vak Verdieping Arbeidsrecht is verder dat de student
een paper schrijft en een mondelinge presentatie houdt waarin de student
een juridische stelling verdedigt aan de hand van (wetenschappelijke)
argumenten naar aanleiding van de geschreven paper.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen, schrijfopdrachten en presentatie.

Literatuur

Nader bekend te maken via het intranet (Canvas).

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Het vak Verdieping Arbeidsrecht is verplicht voor studenten die de
afstudeerrichting Arbeidsrecht volgen, en kan ook gelden als
verdiepingsvak in de afstudeerrichting Privaatrecht.

Bij over-inschrijving wordt een oplossing gezocht zodat alle
belangstellenden een plek in een werkgroep zal worden aangeboden. Kijk
op intranet (Canvas) of neem zonodig contact op met de coördinator
mevrouw Bij de
Vaate (D.M.A.Bijdevaate@vu.nl).

Afwijkende intekenprocedure

Indien men slechts het onderdeel/vak Arbeidsrecht individueel wil volgen dan is een inschrijving voor het vak Verdieping arbeidsrecht een vereiste.

Aanbevolen voorkennis

Het vak Sociaal Recht in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid VU wordt
aanbevolen als voorkennis, of een soortgelijk vak bij een andere
opleiding. Als alternatief wordt aanbevolen om kennis te nemen van een
handboek arbeidsrecht op bachelorniveau, zoals W.H.A.C.M. Bouwens e.a.,
Schets van het Nederlands Arbeidsrecht, Kluwer, Deventer, laatste druk.

Algemene informatie

Vakcode R_Verdarb
Studiepunten 12 EC
Periode P1+2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate
Examinator mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate
Docenten mr. L. van den Berg
mr. dr. W.L. Roozendaal
prof. dr. mr. W.H.A.C.M. Bouwens
mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate
mr. C. van den Bor

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: