Verzekeringsrecht

2019-2020

Doel vak

Aansprakelijkheid en verzekering zijn nauw met elkaar verbonden. Zonder
de aanwezigheid van verzekeringen zou een groot aantal ontwikkelingen in
het aansprakelijkheidsrecht, zoals de opkomst van
risicoaansprakelijkheid en de ruime toerekening bij personenschade, niet
mogelijk zijn geweest. In dit 'losse' onderdeel van het verdiepingsvak
wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: de verschillende vormen van
verzekering, praktische informatie uit de verzekeringsbranche, de
gebondenheid van de verzekeraar en de verzekerde aan de erkenning van
aansprakelijkheid, de directe actie, het indemniteitsbeginsel en de
verplichtingen van de verzekerde bij het aangaan van de verzekering en
bij schade.
Het vak heeft tot doel de studenten dichter bij de praktijk te brengen.
Vrijwel alle docenten zijn werkzaam in het verzekeringsrecht of
onderhouden nauwe banden daarmee. Het komt regelmatig voor dat studenten
via dit vak een stageplaats verkrijgen in de praktijk van het
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.
Het vak draagt bij aan bijna alle eindtermen van de masteropleiding
Rechtsgeleerdheid, maar in het bijzonder aan eindtermen 4 (besef dat het
recht zich ontwikkelt en manifesteert in een maatschappelijke context),
7 (kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied), 8 (reflecteren op de eigen maatschappelijke
verantwoordelijkheid in de maatschappelijke context waarin het recht
functioneert), 11 t/m 12, 13, en 15 t/m 18.

Na het volgen van dit vak heeft de student:
o Inzicht in de partijen die in de verzekeringsbranche actief zijn, hun
onderlinge juridische verhoudingen en hun zorgplichten.
o Een systematisch overzicht voor wat betreft de totstandkoming van de
verzekeringsovereenkomst, de omvang van de dekking, dekkingsgeschillen
(rond uitleg van de polisvoorwaarden), de verplichtingen van de
verzekeraar en de verzekerde bij een daadwerkelijke schade.
o Praktische kennis van het verzekeringsrecht die toepasbaar is op de
privé verzekeringen van eenieder, maar vooral ook voor de situaties
waarin je op enig moment de verzekeringsovereenkomst (zoals bij schade)
op je pad zult vinden.

Inhoud vak

De colleges behandelen het verzekeringsrecht in een logische en
chronologische volgorde vanaf de totstandkoming tot de beëindiging van
de verzekering en alles wat daar tussen zit.
In het introductie college wordt een overzicht gegeven van de
verzekeringsbranche, de daarin aanwezige marktpartijen en de sociale
betekenis van “het verzekeren”. Er wordt in de daaropvolgende colleges
uitgebreid ingegaan op de fase waarin de verzekering tot stand komt, de
rol die het vertrouwen daarbij speelt en hoe het verzekeringsrecht
omgaat met de schending van dat vertrouwen. Aan de hand van het
verzekeringsrecht wordt behandeld als een verzekeraar dekking weigert of
als je als verzekeraar ontdekt dat de verzekerde een onjuiste opgave
heeft gedaan om een hogere uitkering te krijgen. Daarna wordt de focus
gericht op de omvang van de dekking. Wat als de polisvoorwaarden niet
duidelijk zijn of als je van een
schade-uitkering financieel “beter wordt”. Is dat wenselijk en rechtens
toelaatbaar? Ook worden de grenzen verkend van wat juridisch
verzekerbaar is. Zijn verkeersboetes of is opzettelijk handelen op een
verzekering af te wentelen? In een opvolgend college wordt gekeken naar
alles rond de melding van een schade. Wie moet bewijzen dat de schade
zich heeft voorgedaan? En als dekking wordt verleend is relevant om te
weten welke plichten gelden voor de verzekerde en voor de verzekeraar.
Mag je als verzekerde bijvoorbeeld zomaar je aansprakelijkheid erkennen
of is dat aan de aansprakelijkheidsverzekeraar voorbehouden die
uiteindelijk de schade moet vergoeden? Welke maatregelen moet je nemen
om een dreigende waterschade te voorkomen als je weet dat de schade toch
is verzekerd? Naar het einde toe verlegt de stof zich naar de
maatschappelijke betekenis van de verzekering en welke morele dilemma’s
in de praktijk spelen. Mag je iemand een verzekeringsdekking weigeren,
bijvoorbeeld vanwege een strafrechtelijk verleden of omdat hij in een
achterstandswijk woont waar het vandalisme percentage hoger ligt dan
landelijk gezien?

Onderwijsvorm

In wekelijkse hoorcolleges wordt de voorgeschreven stof behandeld en
tegen een bredere achtergrond geplaatst. Daarbij wordt de materie
geïllustreerd aan de hand van actuele voorbeelden. Een groot deel van de
colleges wordt verzorgd door docenten die zelf werkzaam zijn in de
praktijk van het verzekeringsrecht. Tijdens de werkcolleges zelf wordt
een actieve bijdrage van de student verwacht in de vorm van deelname aan
discussies. Een hoorcollege zal worden besteed aan de nabespreking van
de gemaakte paperopdrachten. Aan het einde van de collegereeks zal een
oefententamen worden besproken. Aanwezigheid bij de colleges is niet
verplicht.

Toetsvorm

Tijdens de cursus wordt een paperopdracht verstrekt. Deze
bestaat meestal uit het schrijven van een noot bij of een procesadvies
over een uitspraak of een arrest en dient individueel door de student te
worden gemaakt. De omvang van de paper mag niet meer bedragen dan 1400
woorden. Het cijfer voor de paperopdracht telt voor 25% mee voor het
eindresultaat van het vak als geheel. De papers worden nabesproken
tijdens een van de colleges.
Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Dit betreft een
open boek tentamen, waarbij de studenten alle literatuur en
jurisprudentie en hun eigen aantekeningen mogen meenemen naar het
tentamen. Het tentamen bestaat uit een aantal casus met steeds een of
meer vragen. Het cijfer voor het tentamen telt voor 75% mee voor het
eindresultaat van het vak als geheel. Om het vak met een voldoende te
kunnen afronden, wordt als voorwaarde gesteld dat voor het schriftelijk
tentamen een voldoende is behaald (een onvoldoende voor het tentamen kan
dus niet worden gecompenseerd met een voldoende voor de paperopdracht).

Vereiste voorkennis

Geen.

Literatuur

De literatuur bestaat uit een handboek, een aantal wetenschappelijke
artikelen, rapporten en eventueel nieuwsberichten. Het boek zal moeten
worden aangeschaft; de overige stof zal via Canvas beschikbaar
worden gesteld.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Afwijkende intekenprocedure

Voor het vak verzekering kan niet los worden ingeschreven.De inschrijving voor het vak verloopt via het vak Verdieping aansprakelijkheid en verzekering.

Aanbevolen voorkennis

Studenten die dit vak willen volgen, wordt aanbevolen eerst het vak
Aansprakelijkheidsrecht te volgen.

Algemene informatie

Vakcode R_Verzek
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. A.J. Van
Examinator mr. dr. A.J. Van
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: