Volkenrecht

2019-2020

Doel vak

Het heeft als leerdoelen:
- Het verwerven van inzicht in de kernleerstukken van het internationale
recht;
- Het op elementair niveau lezen, begrijpen en analyseren van verdragen,
jurisprudentie en andere relevante internationale rechtsbronnen;
- Het herkennen van elementaire en actuele rechtsproblemen van
internationale aard;
- Het toepassen van de internationale rechtsbronnen op een concreet
rechtsprobleem en tot een oplossing van het probleem komen;
- Het schriftelijk presenteren van een juridisch betoog in correct en
helder Nederlands;
- Kritisch reflecteren op actuele discussies en de wetenschappelijke
inzichten omtrent het volkenrecht.
Eindtermen: 1, 3-7, 9, 11-15, 17-18, 20-21

Inhoud vak

In het vak Volkenrecht komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- De beginselen waarop het volkenrecht is gebouwd, zoals soevereiniteit
en rechtsmacht;
- De bijzondere decentrale structuur waarin verschillende
rechtssubjecten bewegen;
- Hoe het volkenrecht werkt als gevolg van die beginselen en bijzondere
structuur, inclusief aansprakelijkheid onder het volkenrecht;
- De belangrijkste rechtsbronnen van het volkenrecht, zoals het
verdragenrecht;
- Het VN systeem inzake collectieve veiligheid.

Law in Action:
-In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem
Met andere vormen van oorlogvoering (bijvoorbeeld door
niet-statelijke actoren) veranderen mogelijk ook de rechtsregels
(in ieder geval de interpretatie ervan).
-Gebruik maken van inzichten uit andere disciplines en empirische
wetenschappen
Het vak heeft een interdisciplinair uitgangspunt: de
internationale politiek maakt expliciet deel uit van de
problematiek die studenten moeten analyseren.
-Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema
Bijvoorbeeld de bombardementen tegen ISIS in Syrië/Irak.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen.
Werkgroepen
De werkgroepen zijn, zoals de naam al aangeeft, bedoeld om met de stof
aan het werk te gaan. De werkgroepen staan alleen open voor studenten
die vooraf de in de syllabus opgenomen opdracht hebben gemaakt. Tijdens
de werkgroepen gaan studenten in subgroepen aan de slag met de drie
onderdelen die ook tijdens het tentamen zullen worden getoetst: het
schrijven van een volkenrechtelijk pleidooi, het reflecteren op een
volkenrechtelijke stelling of argument en het maken van een
onderzoeksopzet op volkenrechtelijk gebied.

Toetsvorm

Tentamen waarin zowel vaardigheden als inhoudelijke kennis worden
getoetst.

Literatuur

• J. Klabbers, 'International Law', Cambridge University Press (2017);
• Reader Volkenrecht 2018-2019 (je mag de reader van vorige jaren
gebruiken, maar het vak (en het tentamen) is gebaseerd op de reader van
dit jaar;
• Werkboek Volkenrecht 2018-2019 (beschikbaar op Canvas);
• Kluwer of SDU wettenbundel;
• Aanvullend materiaal via Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Algemene informatie

Vakcode R_Volk.re
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. S. Stolk
Examinator dr. S. Stolk
Docenten R.N. Vos
D. Kramer MPhil
dr. L.J.M. Boer LLM
prof. dr. W.G. Werner
dr. H.M.G. Denters
dr. mr. A.M. de Hoon
dr. G.N. Cornelisse
dr. S. Stolk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: