Voortgezette methoden en technieken van criminologisch onderzoek

2019-2020

Doel vak

In deze cursus worden technieken behandeld die niet in de standaard
methodologische cursussen aan bod komen, maar in toenemende mate van
belang zijn voor de criminologisch onderzoeker. Het doel is om op deze
velden diepgaander kennis en vaardigheden bij te brengen. Studenten
hebben na afloop van de cursus zowel kennis van als ervaring met de
toepassing en interpretatie van de behandelde technieken.

Inhoud vak

Een vijftal "technieken" wordt modulair onder de loep genomen:
1. Propensity score matching : een steeds vaker gebruikte methoden
wanneer het effect van een interventie bepaald moet worden maar de
experimentele en controlegroep niet at random samengesteld zijn.
2. Instrumentele variabelen: een econometrische methode om het effect
van een interventie zuiver te bepalen.
3. Regression discontinuity modellen: een methode om het effect van een
interventie te bepalen met behulp van een onderliggend continuüm.
4. Fixed effects modellen: een methode om in longitudinale gegevens het
effect van dynamische factoren te bepalen.
5. Trajectory modellen: veelgebruikte methode bij onderzoek naar
heterogeniteit in criminele carrières.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en practica.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en opdrachten.

Literatuur

Bijleveld, Van de Weijer, Van der Geest & de Ruiter (2015).
Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens. Boom

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten (in het bezit van een bachelordioploma Criminologie) en
contractanten.

Algemene informatie

Vakcode R_VoorgezMT
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. C.J.W. van den Berg
Examinator dr. C.J.W. van den Berg
Docenten prof. dr. C.C.J.H. Bijleveld
dr. V.R. van der Geest
dr. C.J.W. van den Berg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: