Beschrijvende en inferentiële statistiek

2019-2020

Doel vak

Deze cursus is onderdeel van de Academische Kern, en heeft tot doel alle
1e jaars bachelorstudenten van de verschillende
sociaal-wetenschappelijke opleidingen van de Faculteit Sociale
Wetenschapppen (FSW) de noodzakelijke basisbeginselen aan te leren van
beschrijvende en inferentiële statistiek. Na afronding van deze cursus
zullen de studenten in hun eigen opleiding hun begrip van en
vaardigheden in statistiek verder ontwikkelen en verdiepen.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht: Na afloop van deze cursus heeft de student(e) kennis
van en inzicht in:
(1) de elementaire methoden en technieken van beschrijvende en
inferentiële statistiek.

Toepassing: Na afloop van deze cursus is de student(e) in staat om:
(2) elementaire beschrijvende statistische technieken te onderscheiden,
uit te voeren en te interpreteren;
(3) een elementaire causale analyse uit te voeren en te interpreteren;
(4) elementaire inferentiële statistische technieken voor het schatten
en toetsen van statistische hypothesen te onderscheiden, uit te voeren
en te interpreteren;
(5) de genoemde analysetechnieken uit te voeren in SPSS;
(6) een gegeven tabel met statistische gegevens te lezen.

Inhoud vak

Deze cursus biedt een inleiding tot de statistische methoden van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Studenten ontwikkelen vaardigheden
om verzamelde kwantitatieve gegevens te beschrijven. Daarnaast biedt het
vak een overzicht van technieken om verzamelde gegevens te analyseren en
hypothesen te toetsen. De onderwerpen die in deze cursus aan bod komen
zijn: beschrijvende univariate statistiek, beschrijvende multivariate
statistiek, het opstellen en ‘lezen’ van tabellen, kansverdelingen, het
toetsen van hypothesen en betrouwbaarheidsintervallen,
univariate en multivariate regressie, en betrouwbaarheidsanalyse.
Tijdens practica SPSS worden de genoemde analysetechnieken toegepast.
Ook bij het kunnen ‘lezen’ van tabellen wordt kort stilgestaan.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en practica.

Toetsvorm

Deeltoetsen en een afsluitend tentamen.
Let op: de deeltoetsen kunnen niet worden herkanst. De herkansing is een
tentamen en bevat onderdelen (in de juiste verhouding) van het
afsluitend tentamen en de deeltoetsen.

Literatuur

Agresti, Alan & Christine Franklin. Statistics: the Art and Science of
Learning from Data (3e editie).
Hoofdstuk over betrouwbaarheidsanalyse (Gerhard van de Bunt). Dit
hoofdstuk zal in PDF-vorm op CANVAS.

• Ook mogelijk: Bunt, Gerhard van de (compiler). Descriptive and
Inferential Statistics in the Social Sciences (2012). Pearson Custom
Publishing.
Dit boek is inhoudelijk hetzelfde als het boek van Agresti & Franklin.
Het enige verschil is dat de omslag er anders uitziet en dat het
hoofdstuk
over betrouwbaarheidsanalyse (van Van de Bunt) in dit boek is opgenomen,
dus het maakt niet uit welk van de twee boeken je aanschaft.

Aanbevolen:
• Software-pakket SPSS, bijvoorbeeld via Surfspot
(https://www.surfspot.nl). Het is altijd mogelijk SPSS in de
practicumzalen te gebruiken, maar deze ruimte is beperkt en er wordt
vaak onderwijs gegeven. SPSS is dan niet te gebruiken.

Doelgroep

1e jaars bachelorstudenten van alle FSW-opleidingen

Overige informatie

De opgaven uit het boek en de practicumopgaven vereisen vaak het gebruik
van SPSS.

Aanbevolen voorkennis

Afronding van "Methodologie van Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek".

Algemene informatie

Vakcode S_BIS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J.C. Muis
Examinator dr. J.C. Muis
Docenten dr. J.C. Muis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum