Bestuurskundige theorieën

2019-2020

Doel vak

Verwerven van inzicht in klassieke theorieën van de bestuurskunde in
relatie tot maatschappelijke vraagstukken.

Inhoud vak

Dit college behandelt de klassieke thema’s van de bestuurskunde: de
verhouding tussen staat en politiek, bestuur en maatschappij, publiek en
privaat. In de eerste drie colleges leert de student de hoofdlijnen van
de Europese geschiedenis van staatsvorming en economie kennen. Daarbij
gaat het zowel om kennis van feitelijke praktijken, zoals de opkomst van
de democratie en bureaucratie, als om theoretische reflecties daarop,
zoals die van Kant, Wilson en Fukuyama. Na deze historische colleges
volgen colleges die steeds één maatschappelijke grondslag bespreken die
ook raakt aan de actuele bestuurskundige realiteit: ‘autoriteit’,
‘management’, ‘concurrentie’, ‘informatie’ en tot slot ‘normaliteit’. Op
college wordt een dergelijke grondslag besproken met behulp van een
sociaalwetenschappelijke analyse en een daarbij passende actuele casus.
Voorbeelden van de besproken casuïstiek zijn: de roep om leiderschap,
het verschijnsel nepnieuws, het lerarentekort, duurzaamheid als politiek
megaproject, de opbouw van een staatsbank, sociale veranderingen in
grote steden zoals gentrificatie en verloedering, de meetcultuur in
wetenschap en zorg.
Tijdens deze collegereeks wordt tevens ingegaan op de
wetenschapsfilosofische aspecten van theorievorming. Daarbij krijgt de
student kennistheorie aangereikt, waaronder de concepten verificatie,
falsificatie en paradigma, die hem of haar in staat stelt te reflecteren
op de verschillende type academisch onderzoek die aan bod komen. Denk
aan het verschil tussen historische en sociaalwetenschappelijke kennis,
descriptieve en normatieve ethiek, praktische kennis en academische
kennis. Doel hiervan is om de student een pluriform beeld van de
wetenschap van de bestuurskunde te geven. Daarbij helpt dit
wetenschapsbeeld ook om de student voor te bereiden op de ontwikkeling
van een theoretische kader voor de scriptie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsvorm

Toetsing bestaat uit drie onderdelen: 1 verplichte uitwerking van een
protocol van een college; 2 tussentijdse toets; 3 eindtoets

Literatuur

- reader verkrijgbaar bij VU boekhandel
- literatuur op Canvas

Doelgroep

Masterstudenten Bestuurskunde

Algemene informatie

Vakcode S_BKT
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J.J. van Baardewijk MA
Examinator dr. J.J. van Baardewijk MA
Docenten dr. J.J. van Baardewijk MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege