Beleid en management

2019-2020

Doel vak

Studenten die dit vak hebben gevolgd, hebben inzicht in het functioneren
van sturingsinstrumenten en hebben oog voor problematische
sturingsambities van het bestuur in een laatmoderne samenleving. Daarbij
beschikken ze zowel op beleidsniveau als op meer reflectief niveau over
concepten en perspectieven die helpen om te begrijpen hoe men sturing
kan aanpakken, maar ook om te begrijpen waarom dit vaak onbedoelde
gevolgen met zich meebrengt.

Studenten hebben na dit vak kennis van en inzicht in:
1. de relatie tussen maakbaarheid, bestuur en laatmoderne samenleving;
2. beheersingsinstrumenten van de overheid;
3. bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen die besturen
problematisch maken;
4. een kritische bestuurskundige benadering van bestuur in de
laatmoderne samenleving.

Inhoud vak

Veel maatschappelijke problemen waarmee de overheid te maken heeft,
hebben het karakter van ‘wicked problems.’ In het eerste gedeelte van
dit vak beginnen we met een bespreking van een aantal methoden en
technieken om dergelijke complexe problemen te analyseren. Deze analyses
zijn erop gericht om een ‘ill structured problem’ (zoals een wicked
problem) te vertalen in een ‘well structured problem,’ zodat de
mogelijkheid ontstaat om beleid voor dat probleem te gaan maken. We
behandelen voorts een aantal methoden en technieken voor
toekomstonderzoek alsmede diverse methoden en technieken voor ex
ante-beleidsevaluaties, waarbij met name de opzet en uitvoering van
kosten-batenanalyses aan de orde komen. Het beleid dat op basis van een
probleemanalyse, toekomstverkenning en ex ante-evaluatie wordt
ontwikkeld, kan vervolgens worden weergegeven in een doelboom. We
schenken aansluitend aandacht aan methoden en technieken voor het
monitoren van de resultaten van het beleid en het evalueren van deze
resultaten. Ten slotte behandelen we op welke wijze de informatie die
door middel van monitoring en beleidsevaluaties wordt verkregen, kan
worden vertaald in informatie die nuttig is voor de verdere ontwikkeling
en eventuele bijstelling van het beleid.

Bestuurskundigen hebben bewezen waarde voor de ontwikkeling en evaluatie
van beleid, zoals besproken in het eerste deel van de cursus. Maar het
is er allemaal bepaald niet gemakkelijker op geworden en dat is dan ook
het thema in het tweede deel van de cursus. De maatschappelijke
werkelijkheid is de afgelopen decennia alsmaar complexer geworden,
sociaal, cultureel, economisch en politiek. Is de samenleving eigenlijk
nog wel stuurbaar of maakbaar? Het antwoord moet ontkennend luiden, maar
vreemd genoeg doen we toch alsof, hetgeen resulteert in allerlei
pogingen tot ‘gulzig bestuur.’ We verkennen wat gulzig bestuur is, en
waar dit onbedoeld toe leidt en we bespreken de vraag wat een
alternatief zou kunnen zijn voor gulzig bestuur.

Deel van het antwoord is dat we veel beter naar de praktijk van
beleidsuitvoering zouden moeten kijken, en dat is dan ook het thema van
het derde en afsluitende deel van de cursus. Onze samenleving kan worden
gezien als een laatmoderne samenleving. Dat betekent dat moderne
sturingsarrangementen in toenemende mate te maken krijgen met onbedoelde
effecten. We kunnen de sturing van de beleidsimplementatie zien als een
‘dubbele uitdaging.’ Actoren betrokken bij formulering van beleid en de
sturing van de beleidsimpementatie hebben zowel eigen feitelijke
oordelen als eigen waarde-oordelen. Omdat er discussie over de feiten
mogelijk is, blijken actoren in staat om ook verschillende, soms vooral
hun eigen, waarden na te streven. Bestuur vindt zo in toenemende mate
plaats zonder de mogelijkheid om te refereren aan een gedeelde set
uitgangspunten: ‘besturen zonder wij.’ Welke antwoorden hebben we
daarop? Daarover gaat het derde deel van de cursus.

Onderwijsvorm

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van hoorcolleges waarvoor geen
aanwezigheids-verplichting geldt. Er zijn twee hoorcolleges (van elk 90
minuten) per week.

Toetsvorm

Paper, bestaande uit drie onderdelen

Literatuur

Bannink, Duco (2019). Besturen zonder wij. Amsterdam VU University
Press.
Dunn, William (2017). Public Policy Analysis. An integrated approach.
New York: Routledge, hoofdstukken 3 t/m 8.
Trommel, Willem (2018). Veerkrachtig bestuur. Voorbij neoliberale drift
en kramp. Den Haag: Boom Bestuurskunde.
Bannink, Duco, & Willem Trommel (2019). Intelligent modes of imperfect
governance, Policy and Society, DOI: 10.1080/14494035.2019.1572576.

Doelgroep

Masterstudenten Bestuurskunde

Algemene informatie

Vakcode S_BLM
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. D.B.D. Bannink
Examinator dr. D.B.D. Bannink
Docenten dr. mr. A.J.G.M. van Montfort
prof. dr. W.A. Trommel
dr. D.B.D. Bannink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege