Beïnvloeden van maatschappelijke participatie

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen:

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de wetenschappelijke discussie over bij maatschappelijke
participatie betrokken partijen, onderlinge samenwerking en gebruikte
methodieken;
(2) toepassingen van theorieën over maatschappelijke participatie in
empirisch onderzoek;
(3) ontplooide initiatieven in het werkveld om maatschappelijke
participatie te beïnvloeden.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(4) geleerde theoretische inzichten toe te passen in empirisch
onderzoek.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(5) het vermogen te reflecteren op het eigen leerproces.

Inhoud vak

Dit vak gaat over manieren waarop maatschappelijke participatie
bevorderd of belemmerd kan worden. Voor diverse vormen van
maatschappelijke participatie (o.a. bewonersparticipatie t.b.v. de
verbetering van de leefbaarheid van hun woonomgeving, informele zorg,
buddy projecten, inburgering en sociaal ondernemerschap ) wordt dit
bekeken vanuit het begrip urban governance. Veel interventies richten
zich namelijk op samenwerkingsverbanden op stedelijk niveau. Hierbinnen
werken verschillende belanghebbenden of stakeholders
(overheidsorganisaties, burgers en ondernemers) samen om tot een zekere
synergie te komen. Tegenwoordig spelen burgers en (semi-)professionals
een steeds grotere rol binnen deze samenwerkingsverbanden. Om hier meer
zicht op te krijgen zal er aandacht besteed worden aan de vorming en
dynamiek van communities, die vaak bestaan uit groepen burgers die samen
een specifieke problematiek aanpakken. Hierbij zal ook gekeken worden
naar impactmetingen van interventies. Deze inzichten zijn belangrijk
voor studenten die later zelf beleidsfuncties zullen bekleden, daar
advies over geven of onderzoek in gaan doen. Zij vergaren kennis over de
manier waarop beleid en interventies in Nederland werken, en krijgen met
behulp van relevante theorieën en onderzoek inzicht in de effectiviteit
van beleid en interventies op het gebied van maatschappelijke
participatie. Het streven is om hier door middel van gastcolleges of
bezoeken het beleids- en praktijkveld binnen te halen, evenals ook
onderzoekers op dit terrein van het veld.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en peer-groepbijeenkomsten.

Toetsvorm

Tentamen, en individuele en groepsopdrachten.

Literatuur

Wordt t.z.t bekend gemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Masterstudenten Sociologie
De cursus staat ook open als keuzevak voor Masterstudenten van de FSW

Algemene informatie

Vakcode S_BMP
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. P.G.S.M. Smets
Examinator dr. P.G.S.M. Smets
Docenten dr. P.G.S.M. Smets

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep