Bachelorproject Antropologie

2019-2020

Doel vak

Dit is het laatste vak van de leerlijn Etnografisch Onderzoek en
tevens van de opleiding.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) een specifiek thematisch en regionaal terrein;
(2) de gangbare methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk
onderzoek;
(3) de mogelijkheden en beperkingen van antropologische visies,
theorieën en concepten bij maatschappelijke praktijken en problemen;
(4) de mogelijkheden en beperkingen van etnografische
onderzoeksmethoden;
(5) een veld waar antropologen werkzaam zijn.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(6) samen met anderen een etnografisch onderzoek uit te voeren en
daarvan individueel schriftelijk en mondeling verslag te doen;
(7) een wetenschappelijke probleemstelling te formuleren en een analyse
te maken van een concreet maatschappelijke vraagstuk op basis van
onderzoeksliteratuur en zelf verzamelde data;
(8) samen met anderen naar een gemeenschappelijk doel te werken;
(9) theorieën en bij behorende concepten kritisch te bespreken,
onderling te vergelijken, en toe te passen op een concreet
maatschappelijk vraagstuk;
(10) data te analyseren en onderzoeksresultaten te beoordelen op
betrouwbaarheid, geldigheid en bruikbaarheid;
(11) onderzoeksresultaten, zowel schriftelijk als mondeling, te
presenteren aan medestudenten en aan een breder publiek;
(12) wetenschappelijke theorieën en concepten te vertalen naar
toepassingen in de praktijk.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(13) nieuwsgierigheid naar de complexiteit van maatschappelijke
vraagstukken rond diversiteit en verandering;
(14) een kritische houding ten opzichte van populaire
vooronderstellingen in de samenleving;
(15) een academische houding, de bereidheid aannames en theorieën te
toetsen;
(16) het vermogen veronderstelde maatschappelijke problemen te
herkennen, te benoemen en daarvoor oplossingen aan te dragen;
(17) Kritisch te reflecteren op antropologische theorieën en
etnografisch onderzoek;
(18) het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen eerlijk en zorgvuldig
onderzoek te doen, op basis van academische kennis, inzichten en
vaardigheden.

Inhoud vak

Studenten leggen een proeve van bekwaamheid af, waarin zij eerder
verworven kennis, vaardigheden en attitudes in een thesis integreren.
Studenten kiezen een specifiek thema op een regionaal terrein,
bestuderen wetenschappelijke literatuur, formuleren een
probleemstelling, zetten een etnografisch onderzoek op, voeren dat uit
en doen daarvan verslag in hun thesis.

Onderwijsvorm

Studenten doen in teams empirisch onderzoek, bij voorkeur in opdracht
van een organisatie, maar schrijven individueel hun thesis. Zij
presenteren aan een breed publiek de resultaten van hun onderzoek.

Toetsvorm

Thesis en Eindpresentatie over de onderzoeksresultaten.
De bachelorthesis moet voldoen aan de vereisten van een
wetenschappelijke tekst: een coherent betoog met voldoende diepgang en
blijk gevend van kennis van de ter zake doende literatuur, een heldere
structuur en een correcte vormgeving, ook van de literatuurlijst (zie
beoordelingsformulier).

Vereiste voorkennis

Deelname aan het bachelorproject is alleen mogelijk ná het behalen van
minimaal 90 EC uit het eerste en tweede jaar van het bachelorprogramma
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie.

Literatuur

Studenten zoeken zelfstandig literatuur ten behoeve van hun
bachelorthesis.

Doelgroep

Derdejaars bachelorstudenten Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie

Overige informatie

Dit is het laatste vak van de leerlijn Etnografisch Onderzoek en
tevens van de opleiding.

Algemene informatie

Vakcode S_BPA
Studiepunten 18 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. M.C. de Regt
Examinator dr. M.C. de Regt
Docenten prof. dr. G.I.J. Steijlen
prof. dr. I.L. Stengs
dr. P.G.A. Versteeg
dr. M.C. de Regt

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep