Bachelorthesisproject Politicologie

2019-2020

Doel vak

De Bachelorstudie Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
wordt afgesloten met het schrijven van een thesis. Onder begeleiding van
een docent voeren studenten zelfstandig onderzoek uit waarvan in de
thesis verslag wordt uitgebracht. Studenten dienen in de Bachelorthesis
de inzichten en vaardigheden die zij hebben opgedaan en aangeleerd in
voorafgaande vakken, zowel methodologische als inhoudelijke vakken, uit
te werken en toe te passen. Met de Bachelorthesis laat de student zien
dat hij of zij de afgelopen jaren een politicoloog is geworden. Door de
Bachelorthesis succesvol af te ronden heeft de student aan deze proeve
van bekwaamheid voldaan en kan hij of zij zich met recht Bachelor of
Science noemen. Concreet komen de door de studenten te bereiken
leerdoelen neer op:

1) Het kritisch verwerken van politicologische literatuur;
2) Het tonen van het beheersen van diepgaande kennis betreffende
relevante en actuele politicologische literatuur omtrent het gekozen
onderwerp in de state of the art;
3) Het beoordelen van de nauwkeurigheid, validiteit en toepasbaarheid
van politicologisch onderzoek;
4) Op overtuigende wijze een gedegen onderzoeksontwerp creëren;
5) Een overtuigende doel- en vraagstelling formuleren;
6) Het verantwoorden van de keuze voor een methode die geschikt is voor
het voorgenomen onderzoek;
7) Het toepassen van de gekozen methode;
8) Het verzamelen, analyseren en interpreteren van relevante data;
9) Het koppelen van de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek aan
bestaande politicologische inzichten;
10) Het expliciteren van de academische meerwaarde van het uitgevoerde
onderzoek;
11) Het demonstreren van intellectuele integriteit;
12) Het kritisch bekijken van zelf geschreven werk;
13) Het verwerken van door de docent geleverd commentaar;
14) Het schrijven van een omvangrijke thesis in foutloos Nederlands of
Engels.

Inhoud vak

Per onderzoeksgroep doorlopen de studenten hetzelfde programma.
Stapsgewijs worden de verschillende onderdelen van de thesis gemaakt:
onderzoeksprobleem, state of the art, doel- en vraagstelling,
theoretisch kader, operationalisering, data, methodologische
verantwoording, analyse en interpretatie, conclusie, implicaties &
aanbevelingen vervolgonderzoek. Per onderdeel dient de student een
eerste versie in te leveren, vervolgens wordt daar door de begeleidende
docent commentaar op geleverd. Iedere onderzoeksgroep zal in de eerste
fase van het thesistraject wekelijks samenkomen. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt het door de studenten geleverde werk besproken.
Naast groepsbijeenkomsten zullen er ook bijeenkomsten in subgroepjes en
individuele bijeenkomsten met de docent plaatsvinden.

Onderwijsvorm

Werkgroepen.

Toetsvorm

Tien werkdagen na het inleveren van de thesis worden de toegekende
cijfers aan de studenten bekendgemaakt. Indien de twee beoordelaars meer
dan 2 punten in hun beoordeling van elkaar verschillen, of wanneer één
van de twee beoordelaars een voldoende en de ander een onvoldoende aan
de thesis heeft toegekend, wordt de examencommissie gevraagd om een
derde beoordelaar aan te wijzen. Het cijfer van de beoordeling van de
derde beoordelaar geldt als eindcijfer. De thesis kan herkanst worden.
Het laatst toegekende cijfer is het eindcijfer.

Vereiste voorkennis

Bachelorstudenten dienen tenminste 90 EC van het eerste en tweede jaar
van de bachelor Politicologie behaald te hebben.

Literatuur

Literatuur afhankelijk van het gekozen thema en Schrijfwijzer FSW
(beschikbaar via Canvas).

Doelgroep

Derdejaars studenten in de bachelor Politicologie.

Overige informatie

Voorwaarde voor toekenning van het cijfer voor dit vak is dat ook
voldaan is aan de vereisten van het mentoraat jaar 3.

Algemene informatie

Vakcode S_BTPP
Studiepunten 18 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator T.J. Bogers MA
Examinator T.J. Bogers MA
Docenten mr. F.M.S. Stevens LLM
mr. dr. H.M. Sprik
dr. E.A. de Blok MSc
N. Onopriychuk MSc
K.E. Rinaldi Doligez
T.J. Bogers MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep