Bachelorthesisproject Sociologie

2019-2020

Doel vak

Het Bachelorthesisproject Sociologie vormt samen met de cursus
Theoretische en Thematische Oriëntatie (TTO) de afsluiting van de
opleiding Sociologie. De bachelor thesis bouwt voort op eerder in de
opleiding verkregen kennis, inzicht en vaardigheden. In het
bachelorthesisproject zal de student op basis van een zelfgeformuleerde
onderzoeksvraag binnen het gekozen thema onder begeleiding van een
docent de empirische cyclus individueel doorlopen en hierover
rapporteren in een thesis.

Inhoud vak

In TTO wordt een verkennende literatuurstudie geschreven over het
gekozen thesisonderwerp.
Het bachelorthesisproject bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Onderzoeksopzet
2. Keuze: Onderzoekslab Kwalitatief of Onderzoekslab Kwantitatief
3. Thesis
4. Eindpresentatie

Studenten schrijven een bachelorthesis waarin een sociologische
probleemstelling wordt onderzocht aan de hand van de analyse van
empirische gegevens. Zij doen dit dan wel op basis van bestaande
kwantitatieve gegevens (in het bijzonder survey data), dan wel op basis
van bestaande of door henzelf verzamelde kwalitatieve data.
In het vak krijgen de studenten ondersteuning bij de door hun gekozen
onderzoeksmethodiek.
Studenten schrijven een inleiding, een theoretisch kader en een
methodenhoofdstuk. Vervolgens analyseren zij hun empirisch materiaal en
rapporteren en interpreteren zij in het resultatenhoofdstuk en in de
conclusie hun onderzoeksuitkomsten in het licht van de probleemstelling.
Tot slot presenteren ze hun bevindingen aan medestudenten en docenten.

Onderwijsvorm

Introductiebijeenkomst tijdens periode 4.
Tijdens periode 5 en 6: werkcolleges, computer practica en individuele
begeleiding.
Verplichte aanwezigheid.

Toetsvorm

De student ontvangt een cijfer voor elk van de onderdelen van het vak.
De thesis wordt alleen beoordeeld als de student tijdens de cursus ook
de losse hoofdstukken heeft ingeleverd
In de beoordeling van de thesis wordt ook het totstandkomingsproces
meegenomen.

Vereiste voorkennis

Actieve deelname aan Theoretische en Thematische Oriëntatie.Studenten
hebben minstens 90 studiepunten in het eerste en tweede jaar van de
Bachelor Sociologie behaald. Studenten die dit aantal wegens
vrijstellingen niet behaald hebben, moeten contact opnemen met de
vakcoördinator.

Literatuur

Studenten gaan zelf op zoek naar voor hun thesis relevante studies.

Doelgroep

Derdejaars studenten in de Bachelor Sociologie.

Overige informatie

Studenten kunnen kiezen uit de door de thesis begeleiders aangeboden
themas. Deze worden in de loop van periode 4 bekend gemaakt. Studenten
die een eigen thema willen doen, dienen zich uiterlijk 4 weken voor het
begin van het vak Bachelorthesisproject bij de coordinator te melden. De
student zal dan gevraagd worden om zijn/haar thema uit te werken. Op
basis van deze uitwerking bepaalt de coordinator of de student dit thema
mag uitvoeren of zich alsnog bij een door de begeleiders aangeboden
thema dient aan te sluiten.

Aanbevolen voorkennis

Afronding van alle methodologische vakken in jaar 1 en 2.

Algemene informatie

Vakcode S_BTPS
Studiepunten 18 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. B. Slijper
Examinator drs. B. Slijper
Docenten dr. P.G.S.M. Smets
dr. E. Keskiner
dr. D. Pavlopoulos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum