Bachelorthesis Communicatiewetenschap

2019-2020

Doel vak

Na afloop van deze cursus heeft de student kennis en inzicht
in een deelterrein van de communicatiewetenschap, kan de student grote
hoeveelheden empirisch en theoretisch materiaal verwerken aan de hand
van een probleemstelling, kan de student een
communicatiewetenschappelijk betoog schrijven, heeft de student inzicht
in de samenhang van methodische beslissingen in empirisch onderzoek, en
kan de student communicatiewetenschappelijk empirisch onderzoek opzetten
en uitvoeren.

Inhoud vak

De thesis dient ter afsluiting van de bacheloropleiding
Communicatiewetenschap en vormt een proeve van bekwaamheid in het
formuleren van een communicatiewetenschappelijke probleemstelling, het
zelfstandig beoordelen van relevante communicatiewetenschappelijke
literatuur, het schrijven van een onderzoeksvoorstel en het doen van, en
rapporteren over, empirisch onderzoek. Groepsgewijs wordt een onderzoek
uitgevoerd, waarover individueel wordt gerapporteerd.

Onderwijsvorm

Een plenair introductiecollege gevolgd door verplichte wekelijkse
werkgroepbijeenkomsten in subgroepen en individuele begeleiding. Naast
werkcolleges worden ook enkele plenaire colleges gegeven.

Toetsvorm

A. Individueel Inleiding en Theorie (10%),
B. individueel methodehoofdstuk (10%),
C. individueel resultatenhoofdstuk (10%) en
D. individuele inleiding/conclusie/discussie (10%),
E. individuele eindrapportage in de vorm van een BSc thesis (60%).
Het gemiddelde van onderdelen A t/m D dient minimaal voldoende te zijn.
De individuele BSc-thesis (onderdeel F) dient door zowel begeleider
(30%) als
door tweede lezer (30%) met minimaal een voldoende te worden beoordeeld.
Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht.

Vereiste voorkennis

Kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn behaald, en 90 studiepunten van
het eerste en tweede jaar van het bachelorprogramma
Communicatiewetenschap zijn behaald.

Literatuur

Door student zelf gekozen artikelen

Doelgroep

3e jaars bachelor CW studenten

Overige informatie

Voorwaarde voor toekenning van het cijfer voor dit vak is dat ook
voldaan is aan de vereisten van het mentoraat jaar 3.

Algemene informatie

Vakcode S_BTcw
Studiepunten 18 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. A.M.J. van Hoof
Examinator dr. A.M.J. van Hoof
Docenten E.F. Droog MSc
A.J.D. Bij de Vaate
drs. C.H.J. Vaneker
F. Loecherbach
M.J. Steijaert MSc
D. van Huijstee MSc
B.C. Brugman MSc
drs. M.C. van der Bom

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum