Bachelorwerkgroep Antropologie

2019-2020

Doel vak

Kennis en inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de verschillende werkvelden waarbinnen antropologen werkzaam zijn.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(2) een wetenschappelijke probleemstelling te formuleren en een analyse
te maken van een concreet maatschappelijk vraagstuk op basis van
onderzoeksliteratuur en/of zelf verzamelde empirische data.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(3) nieuwsgierigheid naar de complexiteit van maatschappelijke
vraagstukken rond (culturele) diversiteit en verandering;
(4) een academische houding, dat wil zeggen de bereidheid aannames en
theorieën te toetsen;
(5) het vermogen te reflecteren op de mogelijkheden en beperkingen van
wetenschappelijke theorieën en wetenschappelijk onderzoek, met nadruk op
antropologische theorieën en etnografisch onderzoek;
(6) intellectuele integriteit.

Communicatie. De student(e) bezit
(7) de vaardigheid om onderzoeksresultaten op een toegankelijke wijze te
presenteren, zowel mondeling als schriftelijk, aan vakgenoten en aan een
breder publiek.

Leervaardigheden. De student bezit de competenties om:
(8) met anderen samen te werken naar een gemeenschappelijk doel.

Inhoud vak

In een serie opdrachten met oplopende moeilijkheidsgraad oefenen
studenten in het bestuderen en analyseren van wetenschappelijke teksten,
zoals het herkennen van probleemstelling, onderzoeksmethode en
argumentatie. Ook raken studenten dankzij deze oefeningen bekend met
antropologische concepten om sociale fenomenen te analyseren en duiden.
Ze gebruiken deze oefeningen ter voorbereiding op het schrijven van een
parafrase en houden een mondelinge presentatie over een van de teksten.
Tevens leren studenten systematische manieren om wetenschappelijke
literatuur te zoeken in de UBVU en leren zij wat de correcte vorm is om
naar bronnen te verwijzen. Bovendien wordt geoefend in de
onderzoeksmethode van het observeren. In het tweede gedeelte werken
studenten aan het schrijven van een essay. Studenten werken regelmatig
samen tijdens de vier bijeenkomsten per week, zodat zij hun jaargenoten
goed leren kennen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsvorm

Diverse kleinere opdrachten (10%), mondelinge presentatie (10%),
parafrase (25%), peer review geven bij opdrachten en presentaties van
medestudenten (5%) , observatieopdracht (10%) essay (40%). Alle
onderdelen dienen voldoende te zijn. Aanwezigheid in tenminste 90% van
de zittingen is verplicht. Tevens moeten studenten voldaan hebben aan de
toets Informatievaardigheden A en aan de Taaltoets Nederlands.

Literatuur

Spradley, J., & McCurdy, D.W. (2008).Conformity and conflict. Readings
to accompany Miller,Cultural Anthropology. Fourth edition. Boston, etc.:
Pearson.

Additionele literatuur wordt t.z.t. bekendgemaakt in de
cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Eerstejaars bachelorstudenten Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie

Overige informatie

Onderdeel van de Academische Kern en leerlijn Academische Vaardigheden

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen.

Algemene informatie

Vakcode S_BWGA
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. A. Smienk
Examinator drs. A. Smienk
Docenten drs. A. Smienk
dr. P.G.A. Versteeg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.