Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 1

2019-2020

Doel vak

Wetenschappelijke teksten onderscheiden zich van andere teksten door
heldere argumentatie en door verantwoording van de bronnen waarop het
argument gestoeld is. Het lezen, begrijpen en in eigen woorden weergeven
van wetenschappelijke teksten ligt aan de basis van
wetenschapsbeoefening. In Bachelorwerkgroep 1 ontwikkel je deze
basisvaardigheden. Je leert het wetenschappelijke karakter van
academische teksten herkennen, een tekst in eigen woorden weer te geven
en zelf een tekst te schrijven op basis van een vraagstelling.

Inhoud vak

Je leert met wetenschappelijke teksten om te gaan door een aantal
wetenschappelijke artikelen te lezen, in eigen woorden weer te geven, en
uiteindelijk te gebruiken in een paper. Hierbij maak je kennis met een
aantal belangrijke thema’s en theorieën uit de bestuurs- en
Organisatiewetenschap. Individuele opdrachten helpen je om de volgende
vaardigheden aan te leren:
- kritisch lezen van wetenschappelijke teksten;
- beoordelen van de kwaliteit van wetenschappelijke literatuur;
- in eigen woorden weergeven van een wetenschappelijke tekst;
- bediscussiëren van wetenschappelijke literatuur;
- verwijzen naar en vermelden van bronnen;
- structureren en schrijven van een wetenschappelijke tekst;
- stellen van onderzoeksvragen;
- verslag doen van eigen literatuuronderzoek.

Onderwijsvorm

Werkgroep. Je werkgroep komt twee keer per week bijeen. Daarnaast is er
een aantal mentorbijeenkomsten onder leiding van een studentmentor.
Aanwezigheid is bij al deze bijeenkomsten verplicht.

Toetsvorm

Het eindcijfer van het vak wordt bepaald op basis van twee deeltoetsen,
die bestaan uit het schrijven van een parafrase en het schrijven van een
kort paper. Voor elk van de deeltoetsen dien je tenminste een 6 te
behalen. Deeltoetsen kunnen één keer worden herkanst. Voorwaarde voor
toekenning van het cijfer voor dit vak is dat ook de Taaltoets en de
toets Informatievaardigheden A voldoende zijn gemaakt.

Literatuur

Literatuur wordt aan het begin van de cursus vermeld op Canvas.

Doelgroep

Bachelorstudenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB je moet wel intekenen voor het vak en eventuele andere vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_BWGBO1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. T.A. Onderdenwijngaard
Examinator drs. T.A. Onderdenwijngaard
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.