Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 2

2019-2020

Doel vak

Bachelorwerkgroep 2 is een vervolg op Bachelorwerkgroep 1 en loopt van
eind oktober 2019 t/m januari 2020. De academische vaardigheden die je
in
Bachelorwerkgroep 1 hebt geleerd, worden in Bachelorwerkgroep 2 verder
geoefend en uitgebreid. Behalve op het lezen en schrijven van teksten
ligt de nadruk op het doen van empirisch onderzoek. Het voornaamste doel
van Bachelorwerkgroep 2 is dat je leert hoe je een kwalitatief empirisch
onderzoek voorbereidt en uitvoert. Je doet ervaring op met twee methoden
van kwalitatieve dataverzameling die in de organisatie- en
bestuurswetenschap gangbaar zijn: observatie, en het houden van
semigestructureerde interviews.

Inhoud vak

Centraal in Bachelorwerkgroep 2 staat de bestudering van een
maatschappelijk domein vanuit bestuurs- en organisatiewetenschappelijk
perspectief. In dit vak werk je samen in groepjes. Je doet eerst
individueel een literatuuronderzoek naar een aspect van dit domein.
Vervolgens formuleer je samen met je groepje een gezamenlijke
onderzoeksvraag
die met kwalitatief empirisch onderzoek beantwoord moet kunnen worden.
Ten slotte voer je aan de
hand hiervan daadwerkelijk een kleinschalig kwalitatief onderzoek
uit. Samen met medestudenten regel
je toegang tot relevante organisaties of personen. Daar ga je data
verzamelen door te observeren en te interviewen.
Je schrijft een observatieverslag en je werkt een opgenomen interview
uit
op papier. Tenslotte schrijf je een verantwoording van je
methodologische keuzes.

Onderwijsvorm

Werkgroep. Je werkgroep komt één keer per week bijeen in periode 2 en
wisselend in periode 3. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten wordt
feedback gegeven op de wekelijkse opdrachten, en worden vaardigheden
geoefend. Aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten is verplicht.

Toetsvorm

Getoetst worden een individueel paper met literatuurbespreking
(periode 2), een collectieve onderzoeksopzet, een
individueel observatieverslag en een individuele methodologische
verantwoording (periode 3).
Alle toetsen dienen minimaal met een 6 beoordeeld te zijn, en kunnen één
keer worden herkanst.

Literatuur

Literatuur wordt aan het begin van de cursus vermeld op Canvas.

Doelgroep

Bachelorstudenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Aanbevolen voorkennis

Deelname aan Bachelorwerkgroep 1.

Algemene informatie

Vakcode S_BWGBO2
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. T.A. Onderdenwijngaard
Examinator drs. T.A. Onderdenwijngaard
Docenten drs. T.A. Onderdenwijngaard

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.