Bachelorwerkgroep Sociologie: Academische vaardigheden

2019-2020

Doel vak

Deze bachelorwerkgroep is onderdeel van de Academische Kern, en
heeft tot doel de studenten de belangrijkste algemene academische
vaardigheden aan te leren die voor je gehele verdere opleiding
Sociologie van belang zijn. Door middel van het lezen van originele
wetenschappelijke teksten en verschillende opdrachten worden
verschillende academische vaardigheden geoefend. Verder maken studenten
kennis met de opleiding en de docenten van de bachelor Sociologie.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de basisbeginselen van wetenschappelijke integriteit en ethische
toetsing.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(2) de geleerde sociologische concepten en theorieën toe te passen in
een analyse van een hedendaags vraagstuk of ontwikkeling;
(3) een wetenschappelijke probleemstelling formuleren en een analyse
maken op basis van bestaande onderzoeksliteratuur (een wetenschappelijk
paper te schrijven);

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(4) een kritische en wetenschappelijke houding: onder andere door het
reflecteren op bestaande literatuur in een wetenschappelijk paper;
(5) intellectuele integriteit, door het naleven van aangeleerde
wetenschappelijke normen en conventies.

Communicatie. De student(e) bezit:
(6) de vaardigheid om samen met medestudenten een presentatie te geven
(inclusief discussie aan de hand van min. twee zelfbedachte stellingen);
(7) de vaardigheid om een parafrase en beknopt paper schrijven volgens
wetenschappelijke normen en conventies (opbouw, verwijzing, stijl,
e.d.).

Leervaardigheden. De student(e) bezit:
(8) de vaardigheid om zelfstandig een wetenschappelijk artikel vinden,
lezen en daarvan de kernboodschap weer te geven d.m.v. parafrasering;
(9) het vermogen om academische teksten kritisch en efficiënt te
analyseren en te kunnen samenvatten

Inhoud vak

In ‘Bachelorwerkgroep Sociologie: Academische Vaardigheden’ leer je met
wetenschappelijke teksten om te gaan door deze te lezen en in je eigen
bewoordingen de kern weer te geven. Hierbij maak je kennis met een
aantal belangrijke thema’s en theorieën in de sociologie op het gebied
van vier onderzoeksgroepen binnen de afdeling sociologie. Verder is het
studentmentoraat onderdeel van het vak, waarbij een ouderejaarsstudent
informatie geeft over onder andere praktische zaken (bijv. uitleg
Vunet), studeren aan de VU en de informatievaardigheden A toets.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, mentorbijeenkomsten en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijke opdrachten en (groeps)presentatie.

Daarnaast moet je ook:
- Bij 90% van de bijeenkomsten aanwezig zijn
- Aan de verplichtingen van de mentorgroepen voldoen
- Een voldoende halen voor de toets ‘Informatievaardigheden A’
- Een voldoende halen voor de taaltoets Nederlands, of de
bijspijkercursus volgen

Literatuur

Goosen, M. & Schoordijk, F. (2015). Basisvaardigheden academisch
schrijven. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Verschillende wetenschappelijke artikelen (worden t.z.t. bekend gemaakt
via Canvas)

Doelgroep

Eerstejaars studenten in de bachelor Sociologie

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. N.B. Je moet wel intekenen voor het vak met de bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_BWGS
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. B. Slijper
Examinator drs. B. Slijper
Docenten dr. B.A. Suanet
drs. B. Slijper

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.