Bachelorwerkgroep Politicologie 2

2019-2020

Doel vak

Door de empirische cyclus succesvol te doorlopen leren studenten
basisvaardigheden van wetenschapsbeoefening aan die zij moeten beheersen
om de studie Politicologie met succes te kunnen afronden. Tijdens
BWG-POL-2 maken studenten gebruik van de vaardigheden die zij tijdens
BWG-POL-1 hebben aangeleerd.

Daarnaast passen studenten tijdens BWG-POL-2 de methodologische kennis
toe die zij opdoen in het vak Social Research Methodology en Research
Project Political Science

Leerdoelen:

De student is in staat om:
(1) relevante wetenschappelijke literatuur aan te dragen;
(2) een wetenschappelijke probleemstelling te formuleren op basis van
bestaande wetenschappelijke inzichten;
(4) interviews af te nemen conform geldende wetenschappelijke
richtlijnen;
(5) afgenomen interviews te analyseren en interpreteren;
(6) bevindingen van empirisch onderzoek schriftelijk aan de academische
gemeenschap te presenteren;
(7) de werking van verschillende facetten van de thematiek
met diepgang te duiden;
(8) zijn/haar expertise aangaande een belangrijk onderdeel hiervan met
de academische gemeenschap te delen;
(9) waardevolle inzichten te delen over haar/zijn directe ervaring met
de praktijk tijdens het afnemen van de interviews.

Inhoud vak

BWG-POL-2 wordt onderwezen aan de hand van een overkoepelend thema
gerelateerd aan het vak Governance and Politics of Social Problems, een
vak dat parallel loopt aan BWG-POL-2. In tegenstelling tot de eerste
Bachelor werkgroep kunnen studenten hier hun eigen interesses volgen
binnen het gekozen thema. Van belang is dat studenten zich als
wetenschapper leren te verhouden tot de materie.

Tijdens het eerste deel van BWG-POL-2 worden de verschillende facetten
van
de thematiek behandeld. Vervolgens gaan studenten in groepjes
een wetenschappelijke puzzel ontwerpen die betrekking heeft op een
specifiek onderdeel hiervan. Na het vak succesvol te hebben doorlopen
heeft de
student expertise opgedaan betreffende de thematiek waar hij of zij
onderzoek naar heeft verricht.

Onderwijsvorm

Werkgroepbijeenkomsten en zelf onderzoek verrichten.

Toetsvorm

Verschillende deeltoetsen bepalen tezamen het eindcijfer.

Literatuur

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Eerstejaars bachelorstudenten Politicologie.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB, je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_BWpol2
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator T.J. Bogers MA
Examinator T.J. Bogers MA
Docenten mr. F.M.S. Stevens LLM

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.