Communicatie en identiteit

2019-2020

Doel vak

Na het volgen van dit vak hebben studenten kennis van
- de wederzijdse invloed van communicatie en (sociale) identiteit in
organisaties
- de verschillende typen onderzoek die bijdragen aan onze kennis van
communicatie- en identiteitsprocessen

Na het volgen van dit vak zijn studenten in staat om:
- Sociaal wetenschappelijke kennis en inzichten op het terrein van
communicatie en identiteit te gebruiken om vraagstukken over interne
organisatieprocessen te analyseren en oplossingen daarvoor aan te
dragen;
- Het theoretisch belang, alsmede de praktische toepasbaarheid van
onderzoeksuitkomsten op het terrein van communicatie en identiteit te
evalueren;
- Empirische data te analyseren, interpreteren en bediscussiëren.

Inhoud vak

In dit seminar bestuderen studenten de wisselwerking tussen geplande én
ongeplande interne organisationele communicatie en de identiteit van
groepen medewerkers in de organisatie. Thema’s die aan de orde komen
zijn effecten van diversiteit in organisaties (geslacht, etniciteit,
nieuwkomers), het ontstaan en oplossen van conflicten tussen groepen
medewerkers en het strategisch gebruik van communicatie door individuen
en groepen. Studenten analyseren enkele cases. Daarnaast analyseren zij
enkele bestaande datasets (kwalitatief
en/of kwantitatief) in het licht van de bestudeerde literatuur.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen. In de werkgroepen analyseren studenten
enkele bestaande datasets (kwalitatief en/of kwantitatief) in het licht
van de bestudeerde literatuur wat voor iedere dataset apart uitmondt in
een korte rapportage van de resultaten en discussie.

Toetsvorm

Twee 'open boek' tentamens, in de 4e en 8e week.
Er zijn enkele facultatieve kleine literatuuropdrachten waarmee
bonuspunten kunnen worden verdiend.

Studenten voeren tijdens de cursus 3 tot 4 analyseopdrachten uit,
gebaseerd op analyse van bestaande datasets die gerelateerd zijn aan de
inhoud van het vak communicatie en identiteit. Deze opdrachten worden
getoetst in het kader van het vak 'research seminar' (periode 3) en
tellen dus niet mee voor het vak communicatie en identiteit.

Literatuur

Set van wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken.

Doelgroep

Studenten MSc BCO

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB je moet wel intekenen voor het vak met de bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_CI
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. R.A. van der Lee
Examinator dr. R.A. van der Lee
Docenten dr. T.C. de Gilder
dr. R.A. van der Lee

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.