Communication Classics

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus kan de student:
- de grondbeginselen en belangrijkste klassieke theorieën van
communicatiewetenschap benoemen en ordenen;
- ontwikkelingen in de belangrijkste klassieke theorieën van
communicatiewetenschap beschrijven, duiden en interpreteren;
- een theoretisch paper schrijven naar academische richtlijnen. Dat wil
zeggen:
• relevante wetenschappelijke literatuur vinden bij een aangedragen
theorie, concept of model;
• literatuur zelfstandig lezen en de kern ervan correct parafraseren;
• de literatuur met elkaar vergelijken, verbanden benoemen en
ontwikkelingen schetsen;
• het bestudeerde bespreken in een wetenschappelijk betoog;
• een coherente, weloverwogen, aantrekkelijke en correcte
wetenschappelijke schrijfstijl toepassen;
• op een correcte manier verwijzen naar gebruikte literatuur en dit
volgens APA regels weergeven in zowel de lopende tekst als
literatuurlijst.

Inhoud vak

Tijdens de cursus worden kernideeën en toepassingen van de belangrijkste
klassieke theorieën en modellen van de Communicatiewetenschap behandeld,
namelijk news values en gatekeeping, agendasetting, media realism,
two-step flow of communication, cultivation, spiral of silence,
knowledge gap, balance theory, en uses –and gratifications. Deze
klassiekers worden besproken aan de hand van de originele teksten en de
vervolgstudies die bijgedragen hebben aan de verdere ontwikkeling van de
modellen en theorieën.
Studenten verdiepen zich bovendien in klassieke
communicatiewetenschappelijke theorieën door zelf een theoretisch,
academisch paper te schrijven. Tijdens de werkgroepen worden studenten
begeleid bij elementaire academische literatuur- en schrijfvaardigheden.
Daarnaast volgt de student zelfstandig de webcursus
Informatievaardigheden C en legt daarover de bijbehorende toetsen af.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, online zelfstudie-modules en werkcolleges.
De inhoud wordt hoofdzakelijk bestudeerd via online zelfstudie-modules,
aangevuld met enkele hoorcolleges.
Het schrijven van het theoretisch paper wordt begeleid in werkgroepen.

Toetsvorm

Schriftelijk meerkeuze-tentamen en theoretisch paper.

Literatuur

Elektronische reader met wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken.
Deze wordt voor aanvang van de cursus bekend gemaakt via de Canvas
omgeving van het vak. Naast de literatuur omvat de te bestuderen stof
voor het tentamen ook de lezingen die online beschikbaar zijn.

Doelgroep

Deze cursus is een verplicht onderdeel van het premasterprogramma
Communicatiewetenschap.
Daarnaast kan de cursus gevolgd worden als bezemvak voor studenten van
de opleiding bachelor Communicatiewetenschap die in 2018-2019 of eerder
begonnen zijn.

Algemene informatie

Vakcode S_CK
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator L.K.M. Berkelmans MSc
Examinator
Docenten A.J.D. Bij de Vaate
L.K.M. Berkelmans MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Lecture, Study Group