Filosofie van management en organisatie

2019-2020

Doel vak

Bij het vak Filosofie van Management & Organisatie leer je om op een
filosofische wijze te kijken naar organisatievraagstukken.
Je verwerft:
 kennis van en inzicht in elementen die het ambigue karakter van
hedendaagse organisaties bepalen.
 kennis van een filosofisch kader waarbinnen organisatieprocessen en -
activiteiten begrepen kunnen worden.
 kennis van centrale begrippen van een aantal hedendaagse filosofen die
relevant zijn voor bestuurs- en organisatiewetenschappen.
 inzicht in de toepassing van filosofische theorieën en begrippen op
de bestuurs- en organisatiewetenschappen.
 vaardigheden om filosofische teksten te lezen en te begrijpen, en om
het verband te leggen tussen teksten, collegestof en de gezamenlijke
verwerking hiervan in de werkgroepen.
 vaardigheden om je eigen visie op de materie te formuleren, te
beargumenteren en hierover in discussie te gaan

Inhoud vak

We stellen ons de vraag wat het betekent om mens te zijn in de context
van organisaties. Hoe vrij is de mens in organisaties? Speelt democratie
ook een rol in het bedrijfsleven, en welke dan? Is het zo dat de wereld
steeds sneller verandert, en hoe houd ik me in zo’n wereld als
organisatie én als mens staande? Is opportunistisch bestuur altijd
slecht? Hoe verhoudt de bureaucratie en ethiek zich tot elkaar? Wat we
deze cursus doen is, kortom, het filosofisch bevragen van de
organisatiekunde en –praktijken. Centraal staat daarbij de spanning
tussen de wijsgerige constatering dat de mens vrij is enerzijds, en de
organisatiekundige noodzaak deze vrijheid “uit te buiten”, te gelde te
maken. In dat geval wordt vrijheid een middel, terwijl het voor veel
filosofen juist een doel in zichzelf is.
We onderzoeken het thema vrijheid en organisaties langs een aantal
lijnen. We behandelen het denken over de bureaucratie (Hannah Arendt);
over de wijze waarop organisaties medewerkers “in hun greep” willen
krijgen (Michel Foucault en Isaiah Berlin); over instrumentele
rationaliteit – dat alles altijd om winst draait, maar dat niet
duidelijk is waartoe dat dient (Max Weber en Richard Sennett); over de
moderne samenleving en haar ontwikkelingen (Ulrich Beck en Charles
Taylor); en als laatste gaan we het hebben over politiek in
organisaties, en het type wijsheid dat daarbij van belang is
(Machiavelli en Aristoteles).
We behandelen met name filosofen uit de twintigste eeuw, met
uitzondering van Machiavelli en Aristoteles. De twintigste-eeuwse
filosofie is immers ontwikkeld in de context van globalisering en de
toename van het kapitalisme en consumentisme in het Westen. De filosofen
die we zullen lezen hebben, ieder op hun eigen wijze, een belangrijke
bijdrage geleverd aan het doordenken van onze samenleving. Jullie leren
hoe hun denken specifiek toegepast kan worden op
organisatievraagstukken.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges. Tijdens de werkcolleges leer je primaire
filosofische teksten lezen die bij de stof horen.

Toetsvorm

Zelfstudieopdrachten (30%) en Take home tentamen deel (70%).

Literatuur

Digitale reader met primaire en secundaire teksten.

Doelgroep

Studenten Bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap.

Toelichting Canvas

Het programma voor de hoorcolleges en werkgroepen, de leesstof per
bijeenkomst, alsmede de bepalingen over deelname, opdrachten, e.d.
worden in de studiehandleiding bekendgemaakt.

Algemene informatie

Vakcode S_FMO
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.J. Buijs
Examinator prof. dr. G.J. Buijs
Docenten prof. dr. G.J. Buijs
H. den Uijl MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep