Gezondheidsvoorlichting

2019-2020

Doel vak

Na afloop van deze cursus is de student in staat om:
• brede theoretische en praktijkgerichte kennis op het gebied van
gezondheidsvoorlichting te duiden en te interpreteren;
• kennis over de analyse van gezondheidsproblemen aan de hand van
planningsmodellen voor communicatieve gezondheidsinterventies te duiden
en toe te passen op een praktijkgericht communicatieadvies;
• kennis over en inzicht in de verhouding tussen gedragsdeterminanten,
theorie, methode, en strategieën van interventies (interventieopzet) te
duiden en toe te passen op een praktijkgericht communicatieadvies;
• inzicht en verdieping in innovatieve communicatiestrategieën en
-technieken in de gezondheidsvoorlichting te duiden en toe te passen op
een praktijkgericht communicatieadvies;
• inzicht en verdieping in (bewezen) effectiviteit van communicatieve
gezondheidsinterventies en opzet van effectevaluaties te duiden en deze
inzichten en verdieping toe te passen op een praktijkgericht
communicatieadvies;
• relevante literatuur te vinden over een gezondheidsprobleem en
gezondheidscommunicatie, en deze literatuur toe te passen bij de analyse
van een relatief complex communicatiewetenschappelijk probleem.

Inhoud vak

Deze cursus focust op persuasieve communicatie in het kader van
gezondheidscommunicatie en –interventies. De student verwerft kennis en
inzicht over de factoren die nodig zijn bij de ontwikkeling,
implementatie en evaluatie van effectieve gezondheidscommunicatie en
–interventies. Op basis van wetenschappelijke theorieën en evidentie
doorloopt de student alle fases die van belang zijn voor planmatige
gezondheidsbevordering. Aan de hand van actuele gezondheidsproblematiek
wordt allereerst ingegaan op de behoeftes bij specifieke doelgroepen en
op omgevings- en gedragsfactoren die bijdragen aan het bestaan van het
gezondheidsprobleem. Vervolgens gaat de cursus in op de vraag hoe
(innovatieve) communicatiestrategieën zoals entertainment-education en
e-health kunnen worden ingezet bij gezondheidsbevordering. Het laatste
deel van deze cursus gaat in op de implementatie en evaluatie van
gezondheidscommunicatie. Hierbij wordt specifiek ingegaan op factoren
die de effectiviteit van gezondheidscampagnes kunnen bevorderen of
hinderen.

Aan het eind van de cursus zijn de studenten in staat om de besproken
literatuur te duiden en toe te passen op een praktijkgericht
communicatieadvies. Voor dat praktijkgerichte communicatieadvies zetten
de studenten zelf een theory- en evidence-based gezondheidscampagne op
vanaf de analyse van het gezondheidsprobleem t/m de evaluatie van de
campagne.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

1) Individueel schriftelijk tentamen (50% eindcijfer)
2) Groepsgewijze interventie-opdracht (betreffende het opzetten van een
theory- en evidence-based gezondheidsinterventie (40% eindcijfer)
3) Individuele participatie bij de groepsgewijze interventieopdracht
(10% eindcijfer)

Tentamen, opdracht en participatie dienen alle drie met minimaal een
voldoende te zijn afgerond.

Literatuur

De literatuur bestaat uit een serie wetenschappelijke artikelen die
elektronisch (full text) dan wel op papier verkrijgbaar zijn bij de
bibliotheek. Daarnaast zullen studenten zelf aanvullende literatuur
moeten zoeken om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Doelgroep

Masterstudenten CW

Overige informatie

Aanwezigheid werkcollege verplicht.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB je moet wel intekenen voor het vak met de bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_GV
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J. Veldhuis
Examinator dr. J. Veldhuis
Docenten dr. J. Veldhuis
prof. dr. C.F. Burgers
E.F. Droog MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.