Kernthema's Bestuurs- en Organisatiewetenschap

2019-2020

Doel vak

Kennis: de student verwerft kennis van en inzicht in theorieën,
begrippen en benaderingen op het terrein van het
sociaal-wetenschappelijk denken over Bestuur en Organisaties.
Vaardigheden: De student is in staat om de verschillende theorieën en
benaderingen te verwoorden, met elkaar te vergelijken en toe te passen
op een praktijksituatie.
Attitude: De student ontwikkelt een kritische blik op de theorie en
praktijk van bestuur en organisaties/ organiseren.

Inhoud vak

In dit vak wordt een overzicht gegeven van de hoofdstromen in de
bestuurs- en organisatiewetenschappen en de voornaamste theorieën en
theoretici binnen elke stroming. De student leert bestuur en
organisaties bestuderen vanuit uiteenlopende invalshoeken. Het vak biedt
inzicht in specifieke onderwerpen, zoals rationele versus sociale
bestuursstijlen, formele modellen versus feitelijke praktijken, de
relatie organisatie-omgeving, cultuur en symboliek, macht en
organisatiepolitiek, en "nieuwe" organisatievormen en bestuursmodellen.
Deze onderwerpen worden geplaatst in een historische context door de
verschillende theorieën die in een bepaalde periode naast of tegenover
elkaar bestonden en het wetenschappelijke debat bepaalden met elkaar te
vergelijken. Zo behandelen we klassieke en moderne bestuurs- en
organisatiestudies en -theorieën, zoals Taylor’s Scientific
Managementtheorie begin 20ste eeuw en de Hawthorne Studies van de jaren
30, de bureaucratie- en besluitvormingsstudies van de jaren 50 en 60, de
organisatie-omgevingstheorieën vanaf de jaren 70, de cultuurstudies van
de jaren 80 en 90, en de veranderingsgerichte, ‘postbureaucratische’
bestuurs- en organisatiemodellen van nu. Daarnaast wordt ingegaan op de
vage grenzen tussen bestuur, politiek en samenleving en op het onderwerp
macht. De theorieën worden geïllustreerd aan de hand van
praktijkvoorbeelden.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Grey, Chris (2009). A very short, fairly interesting and reasonably
cheap book about studying organizations. Third edition. Londen: Sage.
Hatch, M. J. (2011). Organizations: a very short introduction. Oxford:
Oxford University Press.
Engbersen, Godfried (2009) De onbedoelde effecten van sociaal beleid.
Hoofdstuk 2 in ‘Fatale remedies: Over onbedoelde gevolgen van beleid en
kennis,’ Amsterdam: Pallas/ Amsterdam University Press, 23-43.
http://www.godfriedengbersen.com/wp-content/uploads/BOEK-FATALE-REMEDIES

Doelgroep

Studenten Bestuurs- en organisatiewetenschap

Toelichting Canvas

Ook premasterstudenten BCO en COM volgen dit vak en daarom zal een
gemeenschappelijke pagina voor bachelors en premasters op Canvas worden
aangemaakt waar alle informatie op verschijnt.

Algemene informatie

Vakcode S_KBO
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. S.B. Ybema
Examinator dr. S.B. Ybema
Docenten dr. S.B. Ybema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: