Mentoraat Communicatiewetenschap eerste jaar

2019-2020

Doel vak

Na afronding van het mentoraat (in jaar drie van de bacheloropleiding
CW) is de student in staat:
• te reflecteren op eigen studiegedrag en –prestaties om zo een oordeel
te kunnen vormen als basis voor een eigen studieplanning;
• een verbinding te leggen tussen studieaanbod, eigen studiekeuzes en de
gewenste studie- en arbeidsloopbaan;
• beredeneerde studiekeuzes te maken.

Het eerste jaar staat in het teken van het leren kennen van de opleiding
en de faculteit.
Tijdens het eerste bachelorjaar wordt gewerkt aan de volgende
leerdoelen:
• De studenten bouwen een band op met de faculteit en de
docentkring/docent-mentor.
• De studenten kunnen reflecteren op de gemaakte studiekeuze zijn zich
bewust wat de (verdere) studie inhoudt.
• De studenten weten welke keuzes gemaakt moeten worden gedurende de
studie (keuze voor afstudeerrichting, deelname aan het honours
programme, keuzevakken etc.) en daarin maken zij een bewuste keus.
• De studenten hebben een beeld van de relevantie van het vakgebied en
welke rol deze speelt in de maatschappij.
• De studenten weten waar hun interesses liggen en welke academische en
professionele competenties zij goed of voldoende beheersen en welke
competenties ontwikkeld kunnen worden.
• Tijdens de gesprekken met de docent-mentor reflecteren de studenten op
hun studiekeuze op basis van hun ervaring met de inhoud en relevantie
van de gevolgde vakken.
• De studenten reflecteren op hun leerstijl en hoe zij deze gedurende
het jaar hebben ontwikkeld.

Inhoud vak

Het mentoraat is ingesteld om studenten welkom te heten en tijdens de
opleiding te ondersteunen en zich 'thuis te laten voelen' bij de
opleiding. Aan het begin van het eerste studiejaar krijg elke student
een student-mentor en een docent-mentor toegewezen. De student-mentor is
een ouderejaarsstudent van de opleiding die de eerstejaars student aan
het begin wegwijs maakt op de VU door het aanleren van praktische
vaardigheden en door activiteiten te organiseren waardoor hij/zij de
opleiding en medestudenten beter leert kennen. Daarnaast ondersteunen
zij de docent-mentor.
De docent-mentor is een docent van de opleiding die de structuur van de
opleiding duidt en de rol van de student en de docent toelicht.
Bovendien is de docent-mentor een gesprekspartner en adviseur gedurende
de opleiding. De docent-mentor ondersteunt bij het in kaart brengen van
mogelijkheden en opties rond keuzemomenten gedurende de studie, zodat de
student uiteindelijk zelf betere keuzes kan maken. De student leert zelf
informatie te zoeken en te vinden en legt indien nodig zelf contact met
studieadviseurs, buitenlandcoördinatoren, de opleidingscommissie en/of
de examencommissie. Bij problemen kan de docent-mentor doorverwijzen
naar de studieadviseur.

Onderwijsvorm

Het mentoraat bestaat uit groepsbijeenkomsten, individuele gesprekken en
activiteiten die studenten ondernemen in de kader van het mentoraat.

Toetsvorm

Het mentoraat is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding. Aan
het mentoraat eerste jaar is voldaan indien de student:
• aanwezig is, zich voorbereidt en een bijdrage levert tijdens de
groepsbijeenkomsten;
• aanwezig is, zich voorbereidt en een bijdrage levert tijdens de
individuele gesprekken;
• voldoende keuze-activiteiten uit de in de handleiding opgenomen lijst
met activiteiten selecteert en uitvoert;
• het eindverslag over het eerste jaar met een voldoende afrondt.
Voldoen aan de eisen van het mentoraat is voorwaarde voor het kunnen
afronden van de Bachelorwerkgroep CW 2.

Literatuur

Cursushandleiding wordt beschikbaar gesteld via Canvas.

Doelgroep

Bachelor Communicatiewetenschap, eerste jaar.

Afwijkende intekenprocedure

Je tekent je voor dit vak in via de VU-net intekenmodule. Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent.

Toelichting Canvas

Gedurende het gehele eerste jaar wordt informatie over activiteiten en
evenementen die je kunt bezoeken in het kader van je keuze-opdrachten
via Canvas bekend gemaakt. Zorg dan ook dat je regelmatig de
Canvaspagina van het mentoraat in de gaten houdt.

Algemene informatie

Vakcode S_MCW1
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator
Examinator dr. K.E. Balint
Docenten drs. M.C. van der Bom

dr. C.J. Beukeboom
dr. K.E. Balint
L.K.M. Berkelmans MSc

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.