Mentoraat CW tweede jaar

2019-2020

Doel vak

Na afronding van het mentoraat (in jaar drie van de bacheloropleiding
CW) is de student in staat:
• tot het reflecteren op eigen studiegedrag en –prestaties te komen om
zo een oordeel te kunnen vormen als basis voor een eigen studieplanning;
• een verbinding leggen tussen studieaanbod, eigen studiekeuzes en de
gewenste studie- en arbeidsloopbaan;
• beredeneerde studiekeuzes te maken.

Inhoud vak

Het mentoraat is ingesteld om studenten te ondersteunen en en zich
'thuis te laten voelen' bij de opleiding. In het tweede jaar heeft de
student alleen een docent-mentor. Het mentoraat spitst zich toe op
studiekeuzes en loopbaanoriëntatie. De docent-mentor is een docent van
de opleiding die de structuur van de opleiding duidt en de rol van de
student en de docent toelicht.
Bovendien is de docent-mentor een gesprekspartner en adviseur gedurende
de opleiding. De docent-mentor ondersteunt bij het in kaart brengen van
mogelijkheden en opties rond keuzemomenten gedurende de studie, zodat de
student uiteindelijk zelf betere keuzes kan maken. De student leert zelf
informatie te zoeken en te vinden en legt indien nodig zelf contact met
studieadviseurs, buitenlandcoördinatoren, de opleidingscommissie en/of
de examencommissie. Bij problemen kan de docent-mentor doorverwijzen
naar de studieadviseur.

Onderwijsvorm

Tijdens het tweede jaar wordt gewerkt aan de volgende leerdoelen:
• De studenten weten wat de vervolgstap is in hun studietraject, dit
betekent dat:
• De studenten weten wat de mogelijkheden zijn voor de keuzeruimte en
maken hier een onderbouwde keuze voor;
• de studenten kennen de drie SS4S thema’s en maken in het tweede jaar
een bewuste keuze voor een van de thema’s.
• De studenten krijgen meer inzicht in de maatschappelijke relevantie
van de opleiding, bijvoorbeeld door kennis te nemen van de persoonlijke
ervaring van docenten.
• De studenten zijn zich bewust van de maatschappelijke waarde van
kennis en vaardigheden die zij beheersen en kunnen deze op professionele
wijze presenteren.

Toetsvorm

Het mentoraat is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding. Aan
het mentoraat tweede jaar is voldaan indien de student:
• aanwezig is, zich voorbereidt en een bijdrage levert tijdens de
groepsbijeenkomsten;
• aanwezig is, zich voorbereidt en een bijdrage levert tijdens de
individuele gesprekken;
• voldoende keuze-activiteiten uit de in de handleiding opgenomen lijst
met activiteiten selecteert en uitvoert;
• het eindverslag over het tweede bachelorjaar met een voldoende
afrondt.
Voldoen aan de eisen van het mentoraat is voorwaarde voor het kunnen
afronden van de Social media analytics.

Literatuur

Cursushandleiding wordt beschikbaar gesteld via Canvas.

Doelgroep

Bachelor Communicatiewetenschap, tweede jaar

Toelichting Canvas

Gedurende het gehele tweede jaar wordt informatie over activiteiten en
evenementen die je kunt bezoeken in het kader van je keuze-opdrachten
via Canvas bekend gemaakt. Zorg dan ook dat je regelmatig de
Canvaspagina van het mentoraat in de gaten houdt.

Algemene informatie

Vakcode S_MCW2
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. M.C. van der Bom
Examinator drs. M.C. van der Bom
Docenten drs. M.C. van der Bom
L.K.M. Berkelmans MSc

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.