Mentoraat CW derde jaar

2019-2020

Doel vak

Na afronding van het mentoraat (in jaar drie van de bacheloropleiding
CW) is de student in staat:
• te reflecteren op eigen studiegedrag en –prestaties te komen om zo een
oordeel te kunnen vormen als basis voor een eigen studieplanning;
• een verbinding te leggen tussen studieaanbod, eigen studiekeuzes en de
gewenste studie- en arbeidsloopbaan;
• beredeneerde studiekeuzes te maken.

Tijdens het derde jaar wordt gewerkt aan de volgende leerdoelen:
• De studenten zijn zich bewust van het sociale en maatschappelijke
karakter van de opleiding;
• De studenten weten wat ze met de afgeronde opleiding kunnen en
presenteren zichzelf en de verworven kennis op een professionele wijze.
• De studenten reflecteren op het verloop van de studie.
• De studenten weten wat de vervolgstap is in hun studie- of
loopbaantraject. Als de studenten een masteropleiding willen volgen
weten ze welke stappen ze moeten nemen.

Inhoud vak

Het mentoraat is ingesteld om studenten te ondersteunen en en zich
'thuis te laten voelen' bij de opleiding. In het derde jaar heeft de
student alleen een docent-mentor. Het mentoraat spitst zich toe op
studiekeuzes en loopbaanoriëntatie. De docent-mentor is een docent van
de opleiding die de structuur van de opleiding duidt en de rol van de
student en de docent toelicht.
Bovendien is de docent-mentor een gesprekspartner en adviseur gedurende
de opleiding. De docent-mentor ondersteunt bij het in kaart brengen van
mogelijkheden en opties rond keuzemomenten gedurende en na de studie,
zodat de student uiteindelijk zelf betere keuzes kan maken.
De student leert zelf informatie te zoeken en te vinden en legt indien
nodig zelf contact met studieadviseurs, buitenlandcoördinatoren, de
opleidingscommissie en/of de examencommissie. Bij problemen kan de
docent-mentor doorverwijzen naar de studieadviseur.

Onderwijsvorm

Het mentoraat bestaat uit groepsbijeenkomsten, individuele gesprekken en
activiteiten die studenten ondernemen in de kader van het mentoraat.

Toetsvorm

Het mentoraat is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding. Aan
het mentoraat derde jaar is voldaan indien de student:
• aanwezig is, zich voorbereidt en een bijdrage levert tijdens de
groepsbijeenkomsten;
• aanwezig is, zich voorbereidt en een bijdrage levert tijdens de
individuele gesprekken;
• voldoende keuze activiteiten uit de in de handleiding opgenomen lijst
met activiteiten selecteert en uitvoert;
• het eindverslag over het derde bachelorjaar met een voldoende afrondt.
Voldoen aan de eisen van het mentoraat is voorwaarde voor het kunnen
afronden van de bachelorthesis

Literatuur

Cursushandleiding wordt beschikbaar gesteld via Canvas.

Doelgroep

Bachelor Communicatiewetenschap, derde jaar

Toelichting Canvas

Gedurende het gehele derde jaar wordt informatie over activiteiten en
evenementen die je kunt bezoeken in het kader van je keuze-opdrachten
via Canvas bekend gemaakt. Zorg dan ook dat je regelmatig de
Canvaspagina van het mentoraat in de gaten houdt.

Algemene informatie

Vakcode S_MCW3
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. M.C. van der Bom
Examinator drs. M.C. van der Bom
Docenten drs. M.C. van der Bom
A.J.D. Bij de Vaate

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkgroep