Mentoraat Sociologie derde jaar

2019-2020

Doel vak

Het doel van het docent-mentoraat is dat studenten aan het eind van de
bacheloropleiding door individuele gesprekken met de docent-mentor en de
groepsbijeenkomsten:

(1) in staat zijn tot reflectie op eigen studiegedrag en –prestaties te
komen om zo een oordeel te kunnen vormen als basis voor een eigen
studieplanning;
(2) een verbinding gaan leggen tussen studieaanbod, eigen studiekeuzes
en de gewenste studie- en arbeidsloopbaan;
(3) in staat zijn beredeneerde studiekeuzes te maken.

Daarnaast krijgen studenten door het docent-mentoraat zicht op en nemen
zij de verantwoordelijkheid voor:
(4) de eigen kwaliteiten, talenten, voorkeuren en ambities;
(5) het eigen studeergedrag en verbeterpunten;
(6) de te maken keuzes in relatie tot eigen kwaliteiten, talenten,
voorkeuren, persoonlijke ontwikkeling en ambities;
(7) het geven, ontvangen en accepteren van feedback van de docent-mentor
en medestudenten.

Inhoud vak

Het mentoraat is ingesteld om de student welkom te heten en je tijdens
de opleiding te ondersteunen. De mentor helpt je bij het ‘wegwijs’ maken
in de universitaire en facultaire wereld en om je thuis te laten voelen
bij de opleiding.

Aan het begin van het eerste studiejaar krijg je een student-mentor en
een docent-mentor toegewezen. De student-mentor is een
ouderejaarsstudent van je opleiding die je aan het begin van het eerste
bachelorjaar wegwijs maakt op de VU door het aanleren van praktische
vaardigheden en door activiteiten te organiseren waardoor je de
opleiding en je medestudenten beter leert kennen. Daarnaast ondersteunen
zij de docent-mentor. De docent-mentor is een docent van de opleiding
die de structuur van de opleiding duidt en de rol van de student en de
docent toelicht. Bovendien is de docent-mentor een gesprekspartner en
adviseur gedurende je opleiding. De docent-mentor ondersteunt je bij het
in kaart brengen van mogelijkheden en opties rond keuzemomenten
gedurende de studie, zodat je uiteindelijk zelf keuzes kunt maken. Je
leert zelf informatie te zoeken en te vinden en legt indien nodig zelf
contact met studieadviseurs, buitenlandcoördinatoren, de
opleidingscommissie en/of de examencommissie. Bij problemen kan de
docent-mentor je doorverwijzen naar de studieadviseur.

Onderwijsvorm

Groepsbijeenkomsten, individuele gesprekken en activiteiten die
studenten ondernemen in de kader van het mentoraat.
Let op: deelname aan de bijeenkomsten van het mentoraat is verplicht
(zie ook onder Toetsvorm).

Toetsvorm

Deelname aan individuele gesprekken, groepsbijeenkomsten en afsluitend
portfolio.
Let op: het mentoraat is een verplicht onderdeel. Voldoende deelname aan
het tweedejaars mentoraat is voorwaardelijk voor het behalen van de
cursus: "Bachelorthesisproject Sociologie".

Literatuur

Literatuur voor de opdrachten wordt t.z.t. bekend gemaakt in de
cursushandleiding (zie CANVAS).
Verder wordt gebruik gemaakt van digitale toepassingen als Traintool.

Doelgroep

Derdejaars bachelorstudenten Sociologie die zijn ingestroomd in
collegejaar 2016-17.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_MS3
Studiepunten 0 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. B. Slijper
Examinator
Docenten drs. B. Slijper
dr. P.G.S.M. Smets

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.