Methoden en technieken van kwalitatief onderzoek

2019-2020

Doel vak

Deze cursus in onderdeel van de leerlijn Onderzoeksvaardigheden. Nadat
de student in de cursus "Beschrijvende en Inferentiële Statistiek"
(periode 4) kennis heeft gemaakt met kwantitatieve methoden en
technieken, biedt deze cursus een inleiding tot de kwalitatieve methoden
en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de verschillende kwalitatieve methoden van dataverzameling en
-analyse en presentatie van kwalitaitieve onderzoeksresultaten;
(2) de principes van ethische toetsing in sociaal-wetenschappelijk
onderzoek.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(3) te bepalen welke onderzoeksvragen een kwalitatieve methode behoeven;
(4) de basale technieken van kwalitatieve dataverzameling toe te passen,
in het bijzonder (a) interviewtechnieken, (b) observatietechnieken en
(c) focusgroepen;
(5) onderzoeksdata te analyseren en presenteren;
(6) gebruik te maken van relevante software voor kwalitatieve
data-analyse, i.h.b. AtlasTi;
(7) de principes van ethische toetsing in eigen onderzoek toe te passen.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(8) een wetenschappelijke houding, dat wil zeggen de bereidheid aannames
en theorieën te toetsen;
(9) intellectuele integriteit, dat wil zeggen een eerlijke en
zorgvuldige omgang met weten-schappelijke kennis, onderzoeksresultaten
en belangen van informanten.

Communicatie. De student(e) bezit:
(10) de schriftelijke, mondelinge en presentatievaardigheden om
bevindingen (van bestaand of eigen onderzoek) helder en zorgvuldig over
te brengen.

Leervaardigheden. De student(e) bezit:
(11) de competenties om snel en efficiënt de voor een bepaald probleem
relevante informatie te verzamelen en te beoordelen;
(12) de competentie te kunnen samenwerken met medestudenten;
(13) de competentie om het werk van medestudenten op constructieve wijze
te bediscussiëren en van opbouwende kritiek te voorzien.

Inhoud vak

Studenten krijgen inzicht in de logica van verschillende kwalitatieve
onderzoeksmethoden, en leren technieken om kwalitatieve gegevens te
verzamelen en te analyseren.
De onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn:
interviewtechnieken, participatieve observatietechieken, focusgroepen en
analyse van kwalitatieve data.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen en practica.
Let op: voor de werkgroepen en practica geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsvorm

Tentamen en schriftelijke opdracht(en).

Literatuur

Wordt t.z.t. via CANVAS bekendgemaakt

Doelgroep

Eerstejaars studenten in de Bachelor Sociologie.

Aanbevolen voorkennis

Methodologie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Afronding van "BAWG1: Academische Vaardigheden" en "Methodologie van
Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek".

Algemene informatie

Vakcode S_MTKOZ
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. P.G.S.M. Smets
Examinator dr. P.G.S.M. Smets
Docenten dr. L.S. Nencel
dr. P.G.S.M. Smets

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep, Practicum