Masterthesis Sociologie

2019-2020

Doel vak

De Masterthesis vormt de afsluiting van de opleiding, en is daarmee een
proeve van bekwaamheid als Master in de Sociologie, waarin de leerdoelen
van opleiding samenkomen.

Het doel van de masterthesis is dat de student laat zien in staat te
zijn om -onder begeleiding van een docent- een volledig wetenschappelijk
onderzoek op te zetten, uit te voeren en daarover schriftelijk en
mondeling verslag te kunnen doen.

Leerdoelen:

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(1) een maatschappelijk en wetenschappelijk relevante vraag te
formuleren, en die kritisch te relateren aan bestaande
sociaal-wetenschappelijke literatuur;
(2) relatief zelfstandig een integer, empirisch sociaal wetenschappelijk
onderzoek te kunnen ontwerpen en uitvoeren.

Communicatie. De student(e) bezit:
(3) de competentie om het onderzoeksverslag helder, coherent en verzorgd
te presenteren, zowel schriftelijk als mondeling, en in een eigen
betoog.

Inhoud vak

Na het afronden van de thesisopzet (zie aldaar) gaat de student in de
periode 4 t/m 6 aan de slag met het onderzoek: het verzamelen van de
gegevens, de analyse daarvan en uiteindelijke verslaglegging in de
thesis en een eindpresentatie. Op basis van het in de thesisopzet
opgestelde tijdspad, levert de student tussentijdse resultaten in ter
bespreking met de thesisbegeleider en eventuele stakeholder. Daarnaast
zijn er enkele gezamenlijke terugkombijeenkomsten gepland.

Tegelijkertijd volgt de student in periode 4 één van de aangeboden
workshops in het Onderzoekslab (zie aldaar). Afhankelijk van de
onderzoeksstrategie en voortgang kan de student in het Onderzoekslab (a)
het onderzoeksontwerp verfijnen, (b) centrale concepten
operationaliseren en/of (c) zich bekwamen in analysetechnieken.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding
Daarnaast zijn er enkele gezamenlijke bijeenkomsten.

Toetsvorm

Masterthesis.
De thesis wordt beoordeeld door de thesisbegeleider en een tweede
beoordelaar. Beoordeling vindt plaats middels een beoordelingsformulier.
Deze zal worden opgenomen in de cursushandleiding (zie CANVAS).
Daarnaast dient de student tijdens het traject tussentijdse presentaties
te verzorgen, en aanwezig te zijn bij enkele terugkomdagen.

Vereiste voorkennis

Deelname aan Thesisopzet (S_TO) is voorwaarde voor deelname aan de
thesis.

Literatuur

De literatuur t.b.v. de thesis wordt t.z.t. vastgesteld in overleg met
de thesisbegeleider.

Doelgroep

Masterstudenten Sociologie

Overige informatie

Let op: deelname aan de Masterthesis is alleen mogelijk bij een
goedgekeurde thesisopzet (zie aldaar).

Aanbevolen voorkennis

Deelname aan Thesisopzet is voorwaarde voor deelname aan de Masterthesis
Sociologie.

Algemene informatie

Vakcode S_MTsoc24
Studiepunten 24 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. L.S. Nencel
Examinator dr. L.S. Nencel
Docenten dr. L.S. Nencel
dr. ir. M.W. Slootman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep