Multivariate analyse (BSc)

2019-2020

Doel vak

Na afloop van deze cursus kan de student:
- op basis van de vraagstelling en de beschikbare gegevens bepalen via
welke vorm van lineaire regressieanalyse of variantieanalyse het
probleem geanalyseerd kan worden;
- een schaal construeren;
- als onderdeel van schaalconstructie factoranalyse toepassen in SPSS,
de resultaten interpreteren in termen van onderliggende causale
modellen: schijnverbanden, mediatie en moderatie, en erover rapporteren;
- regressie- en variantieanalyse toepassen in SPSS, de resultaten
interpreteren en over rapporteren

Inhoud vak

Het vak is een vervolg op Kwantitatieve onderzoeksmethoden. Aan bod
komen diverse variaties op lineaire regressieanalyse (dummy-variabelen,
interactie, padmodellen), complexere varianten binnen de familie van
General Linear Models (ANCOVA). Daarnaast wordt aandacht geschonken aan
het meten van constructen. Dit is al deels aan bod gekomen in
Kwantitatieve onderzoeksmethoden, maar nu wordt ook factoranalyse
behandeld als onderdeel van schaalconstructie. Alle genoemde technieken
worden toegepast met behulp van SPSS. Opnieuw worden resultaten
geïnterpreteerd in termen van onderliggende causale modellen:
schijnverbanden, mediatie en moderatie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en practica.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en tussentijdse toetsen.

Vereiste voorkennis

Deelname aan Kwantitatieve Onderzoeksmethoden (S_KWOM)

Literatuur

Field, Andy (2017) Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics.
Fifth edition. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC:
Sage

Doelgroep

Derdejaarsstudenten bachelor Communicatiewetenschap

Algemene informatie

Vakcode S_MVAba
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. F.A. Nagel
Examinator dr. F.A. Nagel
Docenten dr. F.A. Nagel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep, Overig, Practicum