Nieuws en journalistiek

2019-2020

Doel vak

Na afloop van Nieuws en Journalistiek kan de student:
- ontwikkelingen in journalistiek (als institutie) in de moderne
democratische samenleving beschrijven en verklaren;
- verschillende theorieën over selectie en presentatie van het nieuws
reproduceren en toepassen als verklaringsmodel op actuele
nieuwsvoorbeelden;
- uitleggen hoe het nieuws opvattingen van nieuwsconsumenten beïnvloed;
- het nieuwsmedialandschap in vergelijkend perspectief beschrijven;
- kritisch reflecteren op de moeizame verhouding tussen journalisten,
(organisationele) bronnen en het publiek.

Inhoud vak

In deze cursus leer je de maatschappelijke betekenis en impact van
journalistiek begrijpen en verklaren. Journalistiek heeft een
belangrijke functie voor het goed functioneren van de democratische
samenleving, omdat zij informatie van algemeen belang openbaar maakt. De
kwaliteit van het nieuws bepaalt dus in belangrijke mate de kwaliteit
van het publieke debat. De kwaliteit van het nieuws is afhankelijk
van vele factoren. Het nieuws is ook een commercieel product dat
verkocht dient te worden en op een bijna industriële wijze gemaakt
wordt. De nieuwsconsument van vandaag is echter niet meer dezelfde
consument als die van 20 jaar geleden. Journalisten maken het nieuws,
maar hoe selecteren zij de relevante nieuwsgebeurtenissen? Hoe geven zij
vorm aan journalistieke waarden als objectiviteit, onpartijdigheid,
professionaliteit, nieuwswaarden? Tot welke vormen van vertekening leidt
hun handelen? Om dagelijks nieuws te garanderen zijn nieuwsmedia in de
praktijk wel afhankelijk van toegang tot machtige bronnen.
Kortom, in deze cursus leer je begrijpen en analyseren hoe het nieuws
eruit ziet, waarom het er zo uit ziet en hoe nieuwsconsumenten daarmee
omgaan. We bestuderen ook de historische context waarin de journalistiek
zich heeft ontwikkeld en de uitdagingen waarvoor zij zich nu gesteld
ziet.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, kennisclipcolleges en werkcolleges.

Toetsvorm

Een schriftelijk tentamen en een opdrachtportfolio. Beide onderdelen
dienen voldoende te zijn.

Literatuur

- Het boek Schudson, M. (2011). The sociology of news (2nd edition). New
York: W.W. Norton & Company.
- Aanvullende wetenschappelijke artikelen.

Doelgroep

Bachelor CW 1e jaar.

Overige informatie

Het onderwijsconcept van dit vak is gebaseerd op ‘flipped classroom’ en
'team based learning'.
Er is elke week een hoorcollege, een kennisclipcollege met toesten en
een werkcollege met opdrachten.
Aanwezigheid bij de kennisclipcolleges en de werkcolleges is verplicht.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_NJ
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. M.A.C.G. van der Velden
Examinator dr. M.A.C.G. van der Velden
Docenten dr. A.M.J. van Hoof
M.J. Steijaert MSc
dr. M.A.C.G. van der Velden

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: