Sociale ongelijkheid in de 21e eeuw

2019-2020

Doel vak

Deze cursus is de eerste in de leerlijn Sociale Vraagstukken. Nadat de
student(e) in de cursussen Sociologische Theorie 1 en 2 zich de
basisbeginselen van de sociologie heeft eigengemaakt, zullen de hierop
volgende inhoudelijke cursussen dieper ingaan op een viertal hedendaagse
sociale vraagstukken. In deze cursus van deze leerljn Sociale
Vraagstukken staat het vraagstuk van sociale ongelijkheid centraal. De
volgende cursussen in deze leerlijn staan geprogrammeerd in het 2e
bachelorjaar (zie: "Sociaal Kapitaal en Netwerken", "Identity, Diversity
and Inclusion" en "Political Participation and Protest").

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de verschillende dimensies en vormen van sociale ongelijkheden;
(2) het verschil tussen functionalistische en conflict-sociologische
verklaringen voor sociale ongelijkheden;
(3) specifieke verklaringen voor ongelijkheden in (a) het onderwijs, (b)
arbeidsmarkt en (c) politiek;
(4) de uitdagingen en gevolgen van hedendaagse ontwikkelingen voor
sociale ongelijkheden, zoals globalisering, individualisering en
neoliberalisering.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(5) de geleerde theorieën en concepten toe te passen op hedendaagse
voorbeelden van en discussies over sociale ongelijkheden;
(6) een literatuuronderzoek uit te voeren naar sociale ongelijkheid in
Nederland.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(7) een kritische houding tegenover gangbare veronderstellingen in de
samenleving over sociale ongelijkheden.

Communicatie. De student(e) bezit:
(8) de vaardigheid om een volwaardig academisch paper schrijven op basis
van een literatuuronderzoek.

Inhoud vak

Zoals studenten in Sociologische Theorie 1: Moderne Samenlevingen hebben
geleerd is sociale ongelijkheid één van de drie klassieke hoofdvragen
van de sociologie. Tegelijkertijd blijkt sociale ongelijkheid een
hardnekkig sociaal vraagstuk. Het moderniseringsproces heeft weliswaar
oude ongelijkheden doen verdwijnen, maar daarvoor zijn nieuwe vormen van
ongelijkheid voor in de plaats gekomen. Daarnaast is er een breed
gedeelde zorg dat sociale ongelijkheid de laatste jaren –met name sinds
de financiële crisis van 2007- weer toeneemt.

Het resultaat is dat sociale ongelijkheid weer sterk in de
belangstelling staat. Sociologische publicaties zoals "The Spirit Level:
Why equality is better for everyone" (Pickett & Wilkinson), Paul
Verhaeghen’s "Identiteit", en "Kapitaal in de 21e eeuw" van Thomas
Piketty waren de afgelopen jaren invloedrijke bestsellers, die een groot
niet-academisch publiek bereikten.

In deze cursus zullen we de belangrijkste hedendaagse discussies over de
mate, oorzaken en mogelijke oplossingen van sociale ongelijkheden
behandelen. Na een algemene introductie in week 1 en 2 –gericht op de
algemene aard en oorzaken van sociale ongelijkheid- zullen we ons
richten op drie vormen van sociale ongelijkheid: (1) ongelijkheid in het
onderwijs, (2) economische ongelijkheid en (3) politieke ongelijkheid.
In de laatste week staat de toekomst van sociale ongelijkheid centraal:
wat zijn de vooruitzichten in het licht van hedendaagse ontwikkelingen
zoals globalisering en neoliberalisering?

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.
Let op: aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht.

Toetsvorm

Eindpaper en afsluitend tentamen.

Literatuur

Wordt t.z.t. via bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Eerstejaars studenten in de Bachelor Sociologie.

Aanbevolen voorkennis

Afronding van "Sociologische Theorie 1" en "Sociologische Theorie 2".

Algemene informatie

Vakcode S_O21E
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. J.A. Pach
Examinator drs. J.A. Pach
Docenten drs. B. Slijper
drs. J.A. Pach

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: