Organisatie en Antropologie

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen:

Kennis en inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de toegevoegde waarde van antropologie voor de analyse van
maatschappelijke en organisatievraagstukken

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(2) in teamverband een onderzoeksopzet ontwerpen dat past bij een
concreet maatschappelijk/organisatievraagstuk.
(3) in teamverband in korte tijd een organisatievraagstuk analyseren
m.b.v. een antropologisch begrippenapparaat en de opgedane kennis en
inzichten vertalen naar concrete beleidsadviezen en oplossingen.

Communicatie. De student(e) bezit:
(4) de competentie om in teamverband gestructureerd verslag doen van de
onderzoeksresultaten van het onderzoek en die vertalen in een concreet
advies voor de opdrachtgever.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(5) de competentie om te reflecteren op eigen kwaliteiten, vaardigheden,
normen, waarden en handelwijze als onderzoeker, in relatie tot de
overige teamleden, de opdrachtgever en de respondenten en op de
mogelijke gevolgen van de uitkomsten van het onderzoek .

Inhoud vak

De centrale vraag in Organisatie en Antropologie is: hoe kunnen
antropologen een bijdrage leveren aan het analyseren en oplossen van
problemen of vraagstukken voor organisaties en/of bedrijven? Het is voor
ons zelf en de buitenwereld niet altijd helder welke praktische waarde
onze kennis, vaardigheden en ervaring heeft. Antropologie is een
vakgebied dat zich bij uitstek bezighoudt met de diversiteit in de
alledaagse werkelijkheid van mensen en het probeert inzicht te verwerven
in hun beleving en betekenisgeving van deze werkelijkheid. Antropologen
hebben nadrukkelijk aandacht voor de machtsverschillen en de soms
conflicterende belangen en perspectieven van individuen en organisaties.
Wij vergeten vaak dat deze zogenaamde alledaagse focus van ons
aandachtsgebied en het ogenschijnlijke informele en ad hoc karakter van
onze onderzoekaanpak allerlei essentiële inzichten biedt bij het
analyseren van (complexe) maatschappelijke en organisatievraagstukken en
bij het formuleren van oplossingsrichtingen. Uitgangspunt bij dit vak is
dat de wereld antropologen nodig heeft. De uitdaging is hoe wij onze
kennis en vaardigheden benutten en wij een heldere pitch formuleren die
onszelf en anderen overtuigt.

Het doel van dit vak is tweeledig. Studenten worden zich bewust van de
toegevoegde waarde en toepassingsmogelijkheden van antropologie als
wetenschap in de wereld buiten de universiteit. Daarnaast oefenen zij
met het toepassen van hun kennis en vaardigheden. Goed voorbereid en
degelijk academisch onderzoek en rapportage is hiervoor niet genoeg. Het
is belangrijk dat zij de resultaten kunnen vertalen in toegankelijke en
nuttige beleidsadvies of andere vormen van terugkoppeling.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit een combinatie van interactieve colleges,
werkgroepen en practica

Toetsvorm

Schriftelijke opdrachten, groepspresentatie en onderzoeksverslag
inclusief beleidsaanbevelingen.

Literatuur

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Tweedejaars studenten in de bachelor Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie.

Overige informatie

Dit vak is onderdeel van het facultaire programma Social Sciences for
Society (SS4S). Het vak begint als twee wekelijks studielint in P4 en
P5. In P6 gaan studenten voltijds aan de slag.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB, je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Aanbevolen voorkennis

Ethnographic research methodology; Onderzoekspracticum.

Algemene informatie

Vakcode S_OA
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. E.W. Bal
Examinator dr. E.W. Bal
Docenten dr. E.W. Bal

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.