Onderzoekspracticum 1: Verdieping van kwantitatieve methoden

2019-2020

Doel vak

Deze cursus is een vervolg op de eerstejaarscursussen Methodologie van
Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Beschrijvende en Inferentiële
Statistiek en Bachelorwerkgroepen 2 en 3, en is gericht op het verdiepen
en verbeteren van kwantitatieve (statistische) analysemethoden.

Het uitgangspunt van dit vak is een deels zelf te ontwikkelen
vraagstelling op basis van de inhoud die in de tegelijkertijd lopende
cursus Sociaal Kapitaal en Netwerken centraal staat. Databestanden zijn
beschikbaar voor secundaire analyses met behulp van SPSS. De nadruk
ligt in dit blok op het opstellen van een onderzoeksdesign, de toetsing
van hypothesen, de interpretatie en het wetenschappelijk beschrijven van
de resultaten.

Deze cursus wordt in periode 2 gevolgd door Onderzoekspracticum 2,
waarin verdieping van kwalitatieve methoden centraal staat.

Leerdoelen:

Kennis en inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de identificatie van een causaal effect in onderzoeksdesigns;
(2) de rol van multivariate regressieanalyse in de benadering van een
causaal effect;
(3) hoe betrouwbare indicatoren zijn gemaakt over eventueel
verschillende dimensies van latente (niet direct geobserveerde)
concepten.

Toepassing. De student(e) in staat om:
(4) zelfstandig een onderzoeksdesign behelst een mediatie of een
moderatie op te stellen binnen een gegeven thema;
(5) zelfstandig dimensies van concepten te identificeren door middel van
factoranalyse en de betrouwbaarheid van zelf ontwikkelde indicatoren te
analyseren;
(6) zelfstandig een multipele regressieanalyse met continue en
categorische predictoren en interactieeffecten uit te voeren en de
resultaten van deze analyse correct te interpreteren;
(7) zelfstandig een onderzoeksmodel met mediatie en moderatie te
toetsen door middel van een lineaire regressie;
(8) de onderzoeksresultaten te relateren aan theoretische literatuur.

Communicatie. De student(e) bezit:
(9) de vaardigheden om zelfstandig een (kort) onderzoeksverslag te
schrijven;
(10) de competentie om het werk van medestudenten op constructieve wijze
te bediscussiëren en van opbouwende kritiek te voorzien.

Inhoud vak

Het zelf kunnen opzetten en toetsen van semi-geadvanceerd
onderzoeksdesigns is een belangrijke vaardigheid voor sociologisch
onderzoek. Het doel van dit vak is dat kennis van statistiek en
methodologie in sociale wetenschappen, die studenten hebben gekregen in
hun eerste jaar, beklijft in de rest van de studie en zich verder
ontwikkelt. In dit vak leren studenten hoe een onderzoeksdesign met
mediatie of moderatie op te stellen en toetsen. Wat statistiek betreft
focussen wij op het opbouwen van complexe indicatoren door middel van
factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse en op multivariate lineaire
regressie met continue en categorische afhankelijke variabelen en
interactieeffecten. Het vak begint met het opfrissen van de stof
behandeld in BIS (lineaire regressie). Het vak sluit aan bij de
Bachelorwerkgroep 2 en 3, het vak Methodologie van
Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (MTSWO) en het vak Beschrijvende en
Inferentiële Statistiek (BIS). In dit vak wordt een deels zelf te
ontwikkelen vraagstelling (met een mediatie- of moderatie-effect), met
bijbehorende toetsbare hypothesen, empirisch onderzocht. Verschillende
databestanden zijn beschikbaar voor secundaire analyses met behulp van
SPSS. De vraagstelling wordt beantwoord door het opbouwen van
indicatoren door factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse en het
uitvoeren van multivariate analyses gevolgd door een interpretatie van
de uitkomsten. Het eindresultaat dient te bestaan uit een individueel
verslag in de vorm van een gedeeltelijk onderzoeksverslag.

De onderzoeksthema’s die zijn uitgewerkt sluiten aan bij het vak Sociaal
Kapitaal en Netwerken dat tegelijkertijd wordt gevolgd door
Sociologiestudenten. Op deze wijze worden in dit onderzoekspracticum
methodologische vaardigheden gekoppeld aan een inhoudelijke
vraagstelling. In dit vak ligt de nadruk op het goed kunnen uitvoeren
van een statistische analyse en de resultaten goed kunnen interpreteren.
Kennis van statistische methoden wordt ook getoetst met drie individuele
deeltoetsen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, SPSS practica en online oefenopdrachten

Toetsvorm

Individueel paper met groep peer review (70%), en 3 digitale
deeltoetsen met combinatie van MC en open vragen (30%). Een voldoende is
vereist in elk van beide onderdelen.

Literatuur

Field, Andy (2017). Discovering Statistics using IBM SPSS. Sage
Publications, 5e editie [Hieruit: hoofdstukken 6, 9, 11 en 18]

Doelgroep

Tweedejaars studenten in de Bachelor Sociologie.
Let op: Studenten B&O die de Minor Sociologie volgen kiezen dit vak in
plaats van "Sociaal Kapitaal en Netwerken".

Aanbevolen voorkennis

Methodologie van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (MTSWO)
Beschrijvende en Inferentiële Statistiek (BIS)
Bachelorwerkgroep I en II

Algemene informatie

Vakcode S_OP1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. M.F.J. van der Horst
Examinator dr. M.F.J. van der Horst
Docenten dr. M.F.J. van der Horst

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: