Onderzoekspracticum Antropologie

2019-2020

Doel vak

Dit vak is onderdeel van de leerlijn Etnografisch Onderzoek. Doel van
dit vak is dat studenten leren etnografisch onderzoek te doen naar een
maatschappelijk vraagstuk op basis van onderzoeksliteratuur en zelf
verzamelde empirische data.

Leerdoelen:

Kennis en inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) een specifiek thematisch en regionaal terrein;
(2) de gangbare methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk
onderzoek;
(3) de mogelijkheden en beperkingen van etnografische
onderzoeksmethoden;
(4) een veld waar antropologen werkzaam zijn.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(5) een wetenschappelijke probleemstelling te formuleren en een analyse
te maken van een concreet maatschappelijke vraagstuk op basis van
onderzoeksliteratuur en zelf verzamelde data;
(6) samen met anderen een etnografisch onderzoek uit te voeren en
daarvan schriftelijk en mondeling verslag te doen;
(7) wetenschappelijke theorieën en concepten te vertalen naar
toepassingen in de praktijk.

Leervaardigheden. De student(e) bezit:
(8) de vaardigheid te kunnen samenwerken in groepsverband.

Inhoud vak

In het vak Challenges of the 21st Century (periode 4) krijgen studenten
college over verschillende maatschappelijke thema’s. Deze dienen als
bron van inspiratie bij het bepalen van de te onderzoeken thema’s in dit
onderzoekspracticum.

Onderwijsvorm

Practicum.

Toetsvorm

Schriftelijk onderzoeksverslag en mondelinge presentatie.

Vereiste voorkennis

Actieve deelname aan Ethnograhic Research Methodology

Literatuur

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Eerstejaars bachelorstudenten Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie.

Algemene informatie

Vakcode S_OPA
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. E. van Roekel
Examinator dr. E. van Roekel
Docenten H.B. Ploegman MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum