Project 1: Vind de ware boodschap

2019-2020

Doel vak

Na afloop van dit project is de student in staat om
• relevante literatuur te vinden en te parafraseren
• relaties te leggen tussen de onderwerpen en theorie in de vakken van
semester één en
• deze informatie te gebruiken om een zelf geformuleerde onderzoeksvraag
op te stellen
• een kort theoretisch paper te schrijven
• gegevens te verzamelen middels kwalitatieve onderzoeksmethoden
(systematische observatie en/of interview)
• kwalitatieve bevindingen te presenteren aan een niet-wetenschappelijk
publiek door middel van een blog post

Inhoud vak

Hoe bepalen we of informatie de realiteit weergeeft? Vormen we onze
realiteit door de informatie die we opzoeken en ontvangen? Is het
problematisch wanneer we fake informatie ontvangen? Elke dag ontvangen
we heel veel informatie over de wereld om ons heen; dit varieert van
gebeurtenissen ver weg tot persoonlijke gebeurtenissen in onze naaste
omgeving. Tijdens dit proces van informatieoverdracht zijn er veel
factoren die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke interpretatie
van de informatie door de ontvanger. Een relevante en actuele vraag is
hoe mensen bepalen wat de ‘waarheid’ is en in hoeverre berichten een
weergave zijn van de realiteit.
Tijdens dit project zullen studenten zelf hun informatienetwerk onder
de loep nemen en dit vergelijken met de netwerken van anderen die tot
verschillende groepen behoren, bv. generaties, culturen, of sociale
achtergrond. Studenten zullen in een groepje een kwalitatief onderzoek
uitvoeren op basis van een zelfontwikkelde onderzoeksvraag, die
gerelateerd is aan de cursussen Inleiding communicatiewetenschap, Nieuws
en journalistiek, en/of Interpersoonlijke communicatie. De
onderzoeksvraag zal te maken hebben met hoe verschillende mensen bepalen
wat ‘realiteit’ en ‘de waarheid’ is. Door het uitvoeren van interviews
en/of observaties, methoden die behandeld worden tijdens de parallelle
cursus Methodologie van sociaal wetenschappelijk onderzoek, zullen
studenten mogelijke verschillen tussen (groepen) mensen beschrijven. De
bevindingen worden beschreven in een blog en een paper.

Onderwijsvorm

werkgroep en privatissimum

Toetsvorm

Het vak wordt afgesloten middels een aantal te beoordelen producten:
• Theoretisch paper over hoe informatie onze realiteit vormt en hoe het
waarheidsgehalte van informatie wordt bepaald, gebaseerd op theorie uit
de parallelle cursussen.
• Interviews en/of systematische observaties.
• Blog post over de bevindingen op basis van interviews, observaties en
theorie.

Literatuur

Literatuur uit parallelle vakken wordt gebruikt. Daarnaast zullen
studenten zelf literatuur zoeken die nodig is om hun onderzoeksvraag te
beantwoorden.

Doelgroep

Bachelor Communicatiewetenschap

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB je moet wel intekenen voor het vak en eventuele andere vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_P1VWB
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. A.M.J. van Hoof
Examinator
Docenten L.K.M. Berkelmans MSc

drs. M.C. van der Bom

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.