Premaster Werkgroep academisch schrijven Sociologie

2019-2020

Doel vak

Deze cursus heeft tot doel premasterstudenten de noodzakelijke
vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor het schrijven van
verschillende soorten academische teksten (literatuurstudie,
onderzoeksopzet, onderzoeksverslag, betoog). Daarnaast verdiept de
student zich in één van de subthema's van de Master Sociologie
-maatschappelijke participatie, politieke participatie of
arbeidsparticipatie- ter voorbereiding van eigen onderzoek op dit thema.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de verschillende typen academische teksten;
(2) de gangbare vorm van deze verschillende academische teksten (en
eventuele verschillen tussen disciplines);
(3) de noodzaak van en regels voor correcte bronvermelding;
(4) de beschikbare databronnen voor wetenschappelijke literatuur;
(5) de gangbare criteria voor academische teksten met betrekking tot
woordkeuze en formulering, opbouw en structuur, en stijl;
(6) de opleidingsspecifieke beoordelingscriteria voor academische
teksten
(7) de "state-of-the-art" van één van de subthema's van de Master
Sociologie: maatschappelijke participatie, politieke participatie of
arbeidsparticipatie.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(7) zelfstandig een literatuurstudie te schrijven op basis van
wetenschappelijke bronnen;
(8) eigen teksten en die van medestudenten te beoordelen aan de hand van
de criteria voor academisch schrijven.

Leervaardigheden. De student(e) bezit:
(9) de competentie om medestudenten te voorzien van constructieve
feedback.

Inhoud vak

Deze cursus bestaat uit een hoorcollegedeel in de ochtend, gevolgd door
werkgroepbijeenkomsten in de middag. De hoorcolleges worden gezamenlijk
verzorgd voor premasterstudenten van verschillende opleidingen. De
werkgroepbijeenkomsten zijn alleen voor de premasterstudenten
Sociologie.

In het hoorcollegedeel van de cursus (het ochtendprogramma) zullen de
algemene academische vaardigheden worden uitgelegd en geïllustreerd aan
de hand van algemene vaardighedenliteratuur en voorbereidende vragen
en/of opdrachten. De inhoud van het hoorcolleges zal zoveel mogelijk het
schrijfproces in de werkgroepen faciliteren. De onderwerpen die zullen
worden behandeld zijn : (1) De regels van academisch schrijven als genre
(“Academisch Schrijven”); (2): Schrijfvaardigheden (“Goed schrijven”);
(3) Taalvaardigheid (“Goed Nederlands schrijven”); en (4) Beoordeling en
feedback (“Constructieve feedback geven en ontvangen”).

In het werkgroepdeel van de cursus (het middagprogramma) zal onder
begeleiding van de docent en in peer-reviewgroepen worden gewerkt aan
een literatuuronderzoek over het in periode 2 gekozen subthema, op basis
van een vooraf gegeven vraagstelling. In het werkgroepdeel van de
hieropvolgende cursussen zal de student vervolgens zelf onderzoek doen
over het subthema. Dit alles mondt uit in een onderzoeksverslag in
periode 6.

Onderwijsvorm

Zelfstudie, wekelijkse (responsie)colleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Voor het hoorcollegedeel zullen de studenten worden gevraagd
voorbereidende vragen en/of (korte) opdrachten in te leveren. Het vak
wordt afgesloten met een individueel paper. Het cijfer voor dit
eindpaper is het tevens het eindcijfer.

Literatuur

Goosen, M. & Schoordijk, F. (2015). Basisvaardigheden academisch
schrijven. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Kernliteratuur over het gekozen thema. Deze wordt t.z.t. in de
cursushandleiding bekendgemaakt (zie CANVAS).

Doelgroep

Studenten in de Premaster Sociologie

Overige informatie

Let op: deze cursus is uitsluitend bedoeld voor premasterstudenten
Sociologie. De premastercursussen Sociologie vinden één keer per week en
altijd op de vrijdagen plaats. Het premasterprogramma vereist daarbij
veel zelfstudie.

Aanbevolen voorkennis

Afronding van "PM Moderne samenlevingen" en actieve deelname aan "PM
Methodologie van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek Sociologie".

Algemene informatie

Vakcode S_PMASSOC
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. B. Slijper
Examinator drs. B. Slijper
Docenten drs. B. Slijper

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep