Premaster Bestuurskundig onderzoek

2019-2020

Doel vak

Het doel van het vak Bestuurskundig onderzoek is drieërlei:
- verdieping van kennis en inzicht in bestuurskundige theorie;
- het verwerven van de vaardigheid verscheidene theoretische opvattingen
met elkaar te confronteren en te verwerken en
- het ontwikkelen van een kritische houding ten aanzien van
bestuurskundige
theorievorming en onderzoek.

Inhoud vak

Studenten verdiepen zich in agendavormingstheorie, kiezen een empirisch
domein, en proberen de gebeurtenissen daarin via de theorie te duiden,
uitmondend in een premasterthesis.
Gedurende blok 4 volgen de studenten tevens M&T.

Onderwijsvorm

Plenaire start uitmondend in individuele begeleiding. De theorie wordt
gezamenlijk bestudeerd, waarna de studenten zich individueel in een
domein verdiepen. De begeleiding wordt geleidelijk aan steeds
individueler.

Toetsvorm

Werkstuk
.

Literatuur

De literatuur wordt beschikbaar gesteld via Canvas.

Doelgroep

Premasterstudenten Bestuurskunde

Overige informatie

Het behalen van de toets Informatievaardigheden C is een voorwaarde voor
het afronden van dit vak

Algemene informatie

Vakcode S_PMBO2
Studiepunten 9 EC
Periode P4+5
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. F.P. Wagenaar
Examinator dr. F.P. Wagenaar
Docenten dr. F.P. Wagenaar

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep