Premaster Kernthema's bestuurs- en organisatiewetenschap

2019-2020

Doel vak

Kennis: de student verwerft kennis van en inzicht in theorieën,
begrippen en benaderingen op het terrein van het
sociaal-wetenschappelijk denken over bestuur en organisaties.
Vaardigheden: De student is in staat om de verschillende theorieën en
benaderingen te verwoorden, met elkaar te vergelijken en toe te passen
op een praktijksituatie.
Attitude: De student ontwikkelt een kritische blik op de theorie en
praktijk van bestuur en organisaties/ organiseren.

Inhoud vak

In het vak Kernthema’s Organisatiewetenschappen wordt een overzicht
gegeven van de hoofdstromen in de bestuurs- en organisatiewetenschappen
en de voornaamste theorieën en theoretici binnen elke stroming. De
student leert bestuur en organisaties bestuderen vanuit uiteenlopende
invalshoeken. Het vak biedt inzicht in specifieke onderwerpen, zoals
rationele versus sociale bestuursstijlen, formele modellen versus
feitelijke praktijken, de relatie organisatie-omgeving, cultuur en
symboliek, macht en organisatiepolitiek, en "nieuwe" organisatievormen
en bestuursmodellen. Deze onderwerpen worden geplaatst in een
historische context door de verschillende theorieën die in een bepaalde
periode naast of tegenover elkaar bestonden en het wetenschappelijke
debat bepaalden met elkaar te vergelijken. Zo behandelen we klassieke en
moderne bestuurs- en organisatiestudies en -theorieën, zoals Taylor’s
Scientific Managementtheorie begin 20ste eeuw en de Hawthorne Studies
van de jaren 30, de bureaucratie- en besluitvormingsstudies van de jaren
50 en 60, de organisatie-omgevingstheorieën vanaf de jaren 70, de
cultuurstudies van de jaren 80 en 90, en de veranderingsgerichte,
‘postbureaucratische’ bestuurs- en organisatiemodellen van nu. Daarnaast
wordt ingegaan op de vage grenzen tussen bestuur, politiek en
samenleving en op het onderwerp macht. De theorieën worden geïllustreerd
aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Grey, Chris (2009). A very short, fairly interesting and reasonably
cheap book about studying organizations. Third edition. Londen: Sage.
Hatch, M. J. (2011). Organizations: a very short introduction. Oxford:
Oxford University Press.
Engbersen, Godfried (2009) De onbedoelde effecten van sociaal beleid.
Hoofdstuk 2 in ‘Fatale remedies: Over onbedoelde gevolgen van beleid en
kennis,’ Amsterdam: Pallas/ Amsterdam University Press, 23-43.
http://www.godfriedengbersen.com/wp-content/uploads/BOEK-FATALE-REMEDIES

Doelgroep

Premasterstudenten BCO en COM

Toelichting Canvas

Ook bachelorstudenten B&O en minorstudenten Organisatiewetenschappen
volgen dit vak en daarom zal een gemeenschappelijke pagina voor
bachelors en premasters op Canvas worden aangemaakt waar alle informatie
op verschijnt.

Algemene informatie

Vakcode S_PMKBO
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. S.B. Ybema
Examinator dr. S.B. Ybema
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege