Premaster BCO kwantitatief onderzoek

2019-2020

Doel vak

Tijdens het vak PM BCO Onderzoek kwantitatief staat kwantitatieve data
(verzameld met een survey studie) centraal: de data analyseren, de
resultaten interpreteren en rapporteren volgens APA richtlijnen in een
methode- en resultatensectie gelijkend aan die van een wetenschappelijk,
empirisch kwantitatief artikel. Meer specifiek kent de cursus o.a. de
volgende leerdoelen:
o Descriptieve-, betrouwbaarheids-, factor- en correlatieanalyse
uitvoeren in SPSS, de resultaten interpreteren en rapporteren volgens
APA richtlijnen;
o Mediatiemodellen en moderatiemodellen opstellen, mediatie en moderatie
toetsen in SPSS (binnen lineaire regressieanalyse), de resultaten
interpreteren en rapporteren volgens APA richtlijnen.
o Het schrijven van een korte conclusie betreffende de kwantitatieve
resultaten van het onderzoek in relatie tot de gestelde hypotheses.
o Wetenschappelijke literatuur binnen de Organisatiewetenschappen die
gebruikt maakt van de behandelde analysetechnieken begrijpen en kunnen
verwerken in, onder andere, opdrachten en thesissen.

Inhoud vak

PM BCO Onderzoek kwantitatief bestaat uit drie hoorcolleges:
‘factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse, correlatieanalyse en
descriptieve analyse’; ‘meervoudige regressieanalyse en mediatie’; en
‘meervoudige regressieanalyse en moderatie’ die worden gevolgd door een
werkgroep. Deze analysetechnieken zijn voor BCO-ers essentiële
analysetechnieken die veelvuldig gebruikt worden, zowel in de literatuur
als in de (kwantitatieve) Masterthesis BCO.
Specifiek richt de cursus zich op het toetsen, interpreteren en
rapporteren volgens APA richtlijnen van eenvoudige, lineaire modellen:
regressiemodellen, mediatiemodellen en moderatiemodellen.
Omdat onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen in de
kwantitatieve sociale wetenschappen vaak constructen zijn die bestaan
uit meerdere items (vaak Likert-type items), wordt in de cursus
verklaard hoe factor- en betrouwbaarheidsanalyse gebruikt worden bij het
samenstellen van constructen.
Vervolgens worden deze samengestelde constructen onderworpen aan
correlatie- en regressieanalyse en toepassingen van regressieanalyse.
Tijdens de hoorcolleges worden de analysetechnieken vanuit een
theoretisch perspectief uitgelegd en wordt getoond hoe deze uit te
voeren in SPSS.
Tijdens de werkgroepen– waarbij studenten worden geacht een laptop met
IBM SPSS bij zich te hebben – wordt met behulp van SPSS geoefend met de
technieken die tijdens de hoorcolleges aan bod zijn gekomen en werkt men
aan de wekelijkse opdracht. In de cursus wordt gebruik gemaakt van een
dataset die representatief is voor onderzoek dat gedaan wordt binnen de
Organisatiewetenschappen – de deelnemende studenten hebben deze zelf
verzameld.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen, zelfstudie. Voor het vak staat 84 uur per
student (3 ECTS).
In het hoorcollegedeel van het vak worden de analyses uitgelegd en
geïllustreerd in SPSS. De inhoud van de hoorcolleges zal zoveel mogelijk
de disciplinaire werkgroepen faciliteren. In de werkgroepen worden de
opdrachten groepsgewijs voorbereid en uitgewerkt onder supervisie van
een werkgroepdocent.

Meer specifiek is de wekelijkse opbouw van de cursus als volgt
opgebouwd:
Periode voorafgaand aan het college, het college zelf, de werkgroep en
de periode na de werkgroep. Studenten bestuderen de collegeonderwerpen
voor aanvang van het college. Ze maken gebruik van het boek en de stof
die tijdens het vak PM Statistiek is aangeboden;

Het college. Het college is opgedeeld in blokken waarin zowel
statistische theorie als een korte analyse instructie wordt gegeven.
Na elk blok volgt een (kleine) opdracht over de behandelde stof, waarbij
de studenten hun zelf-verzamelde data gebruiken.
Deze opdracht omvat het correct uitvoeren van een bepaalde analyse en
het interpreteren van de resultaten.
Deze opdracht wordt uitgevoerd middels het programma IBM SPSS.
Studenten moeten er dus voor zorgen dat ze een laptop (met volle accu)
bij zich hebben waarop het programma IBM SPSS is geïnstalleerd.
De studenten werken tijdens het college in duo’s (of – incidenteel – in
trio’s) aan de opdrachten.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat studenten tijdens het blok
OPDRACHTEN met elkaar overleggen, elkaar raadplegen en adviseren.

De werkgroep. Tijdens de werkgroepen werken de groepen aan de wekelijkse
opdracht. Tijdens de eerste helft van de werkgroep werken studenten in
onderwerpgroepen die bestaan uit studenten van VERSCHILLENDE subgroepen.
Centraal staat het correct uitvoeren van een analyse en het
interpreteren van de resultaten.
Tijdens de tweede helft van de werkgroep groeperen subgroepjes zich
(i.e. de subgroepjes die gevormd zijn in P3) en wordt de hele opdracht
met alle leden van de subgroep wederom doorgenomen en wordt een
voorlopige uitlijn in een MS Word document onder elkaar gezet.

Periode na de werkgroep. In de periode na de werkgroep wordt de
voorlopige uitlijn uitgewerkt tot een stuk dat lijkt op een gedeelte van
een methode en resultatensectie en voldoet aan de richtlijnen van de
'Publication Manual of the American Psychological Association' (Sixth
Edition).

Toetsvorm

Eindopdracht P6 (inleveren via CANVAS):
De drie opdrachten bereiden voor op de eindopdracht van deze 6de
periode. De eindopdracht wordt becijferd en
bepaald 100% van het eindcijfer van PM BCO Onderzoek kwantitatief.

Herkansing eindopdracht (inleveren via CANVAS):
De herkansingsmogelijkheid is een week later.

Literatuur

Tijdens de cursus worden studenten geacht de literatuur van PM
Statistiek te gebruiken, dit aan te vullen met zelfstandig gevonden
informatie of literatuur over statistische- toetsen, -interpretatie en
-rapportage. Ook worden studenten aangemoedigd zelfstandig het online
aanbod aan SPSS instructiefilmpjes te bekijken, zij het op een kritische
manier.
- Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). "The Moderator-Mediator Variable
Distinction in Social Psychological Research – Conceptual, Strategic,
and Statistical Considerations", Journal of Personality and Social
Psychology, Vol. 51(6), pp. 1173–1182.
- American Psychological Association publication manual (Sixth Edition).
- Literatuur gebruikt in ‘Beschrijvende en Inferentiële Statistiek plus’
(P4):
o Hoofdstuk over betrouwbaarheidsanalyse (Gerhard van de Bunt), zie
kopje Literatuur op Canvas;
o Alan Agresti & Christine Franklin. Statistics: the Art and Science of
Learning from Data (3e editie, 2013). Ook mogelijk: Alan Agresti,
Christine Franklin & Bernhard Klingenberg. Statistics: the Art and
Science of Learning from Data (4e editie, 2018).

Aanbevolen voorkennis

PM Statistiek met goed gevolg hebben afgerond.

Algemene informatie

Vakcode S_PMKNO
Studiepunten 3 EC
Periode P6
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. E.P. Sleebos
Examinator dr. E.P. Sleebos
Docenten dr. E.P. Sleebos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep