Samenwerken in dynamische netwerken

2019-2020

Doel vak

Kennis en inzicht:
- Belangrijke theorieën over samenwerken en netwerken in organisaties
kennen;
- In staat zijn om de theorieën aan elkaar te koppelen en met elkaar te
vergelijken;
- In staat zijn om de aangeboden literatuur kritisch te bestuderen en te
becommentariëren;
- Kunnen onderbouwen van een onderzoeksvraag aan de hand van
theoretische debatten gebaseerd op actuele ontwikkelingen (de laatste 5
jaar) op die gebieden

Vaardigheden:
- Schriftelijke en mondelinge rapportage van (literatuur)onderzoek
- Het ontwikkelen van een theoretische probleemstelling op basis van
actuele literatuur
- Het toepassen van een eenvoudige netwerkanalyse om inzicht te geven in
een theoretische probleemstelling

Houding:
- Kunnen samenwerken met andere studenten
- Geven en ontvangen van kritische en constructieve feedback
- Kritische en constructieve houding ten opzichte van de
wetenschappelijke literatuur

Inhoud vak

In het vak “Samenwerken in dynamische netwerken” vragen we aandacht voor
de cruciale rol van sociale relaties binnen en tussen organisaties.
Wanneer medewerkers in organisaties iets voor elkaar willen krijgen,
kunnen ze niet om de kracht van sociale relaties heen. Denk bijvoorbeeld
aan medewerkers die zich via informele netwerken mobiliseren om
ongenoegen naar hun werkgever te uiten; leden van online forums die
kennis over het starten van een zaak, bijvoorbeeld voor taartenbakken,
met elkaar delen; of netwerken van organisaties die samen nieuwe
producten zoals een nieuw type bier ontwikkelen.
Gedurende zes weken gaan we in dit vak dieper in op sociale netwerk
theorieën en methoden achter sociale relaties op verschillende niveaus:
van netwerken tussen organisaties tot de rol van individuen binnen een
netwerk. We onderzoeken wat er omgaat in netwerken, en hoe samenwerking
daadwerkelijk plaatsvindt. We bekijken de verschillen tussen informele,
formele en online netwerken. Daarnaast gaat het om de vraag onder welke
omstandigheden samenwerking in netwerken een succes kan worden of juist
faalt. Tenslotte leer je waardevolle technieken om sociale netwerken te
analyseren en te visualiseren.
Het vak wordt afgerond met een schriftelijk groepswerkstuk, waarin
recente literatuur over één van de genoemde onderwerpen wordt bestudeerd
en met data wordt toegepast op een concrete, zelf ontwikkelde
onderzoeksvraag.

Onderwijsvorm

In het vak Samenwerken in dynamische netwerken werken we met
hoorcolleges, gastcolleges, werkcolleges en practica. In de interactieve
hoorcolleges wordt het wetenschappelijk onderzoek rondom een kernthema
bediscussieerd. Wij verwachten van studenten een actieve en kritische
inbreng. Tijdens enkele colleges worden gastsprekers uitgenodigd om hun
onderzoek t.a.v. een kernthema te presenteren en met jullie te
bediscussiëren. Ter voorbereiding van de hoorcolleges en gastcolleges is
het belangrijk dat je de literatuur hebt gelezen. Tijdens de
werkcolleges ga je op interactieve wijze aan de slag met opdrachten,
vragen, gastcolleges, films en andere activiteiten om dieper op de stof
in te gaan; zorg dus dat je voorbereid bent en eventuele vragen meeneemt
naar het college. Tenslotte zijn er wekelijkse practica, waarin we
oefenen met (eenvoudige) netwerkanalyses en visualisaties.
Gedurende het vak zal je werken aan een project waarin je met je team
recente literatuur t.a.v. een concrete onderzoeksvraag bestudeert, en
data verzamelt, analyseert en visualiseert om de onderzoeksvraag te
beantwoorden. Je zult in dit project begeleid worden in enkele
projectsessies.

Toetsvorm

Het vak kent vier toetsen: een essay tentamen (40%), een schriftelijk
groepswerkstuk (30%), een geschreven persoonlijke reflectie op het
schriftelijk werkstuk (20%), en een mondelinge groepspresentatie (10%).
De toetsen kunnen met elkaar worden gecompenseerd, waarbij geldt dat het
open vragen tentamen en het schriftelijke werkstuk met minstens een 6
moeten worden beoordeeld. Te laat ingeleverde opdrachten gelden als niet
ingeleverd. Verder verwachten we dat alle schriftelijke toetsen worden
gemaakt volgens de FSW schrijfwijzer/APA (zie “huisregels”) en dus
volgens academische regels voor schrijven. De beschrijvingen van de
opdrachten en de beoordelingsformulieren (inclusief criteria) maken wij
beschikbaar via Canvas.

Vereiste voorkennis

Deelname aan Organization Sciences

Literatuur

In dit vak maken we gebruik van Borgatti, Everett & Johnson (2018) en
een selectie van wetenschappelijke artikelen. De wetenschappelijke
artikelen zijn te vinden via de Canvas website van het vak. Het is
overigens ook mogelijk om andere wetenschappelijke artikelen vanuit
thuis te raadplegen; kijk op
http://www.ub.vu.nl/nl/faciliteiten/thuis-werken/index.asp voor nadere
instructie. De literatuurlijst is te vinden op Canvas.

Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2018). Analyzing
Social Networks. Thousand Oaks, CA: SAGE

Toelichting Canvas

Alle informatie over het vak vind je op Canvas. Op Canvas zulle
bovendien regelmatig mededelingen verschijnen. Check dit dus elke dag.

Algemene informatie

Vakcode S_SDN
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. C. Moser
Examinator dr. C. Moser
Docenten dr. C. Moser
dr. ir. T.A. van den Broek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep