Science for Impact 2

2019-2020

Doel vak

Na een succesvolle afronding van deze cursus, verwachten wij dat
studenten in staat zijn om:
• Een probleem van een externe maatschappelijke stakeholder met behulp
van communicatiewetenschappelijke theorieën te duiden;
• Een empirisch praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit te
voeren, gericht op het vinden van oplossingen voor het probleem van de
stakeholder;
• Op basis van de onderzoeksresultaten een advies te geven m.b.t. het
probleem van de stakeholder waardoor het doel van de opdrachtgever
(beter) gerealiseerd kan worden;
• Onderzoeksresultaten en adviezen zowel mondeling als schriftelijk te
verwoorden voor zowel een wetenschappelijk als niet-wetenschappelijk
publiek.

Inhoud vak

Bij Science for Impact 2 gaat het om het in kleine groepen uitvoeren,
rapporteren en presenteren van een praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek voor een externe maatschappelijke stakeholder dat in P2 bij
het vak Science for Impact 1 is ontworpen. Studenten werken in grote
zelfstandigheid, maar onder coördinatie van docenten, aan een onderzoek
dat wordt afgerond met een onderzoeks- en adviesrapport en een
presentatie. Voorwaarden voor het onderzoek zijn dat het a) antwoord
geeft op een vraag met maatschappelijke of organisatorische relevantie
(de stakeholders liggen primair buiten de academie), b) een kwantitatief
empirische component kent, en c) in de vorm van een eindproduct
gepresenteerd moet worden aan de stakeholder. Studenten worden dus
uitgedaagd om de opgedane wetenschappelijke kennis en vaardigheden aan
te wenden om een bijdrage te leveren aan het oplossen van een probleem
of vraagstuk van een externe maatschappelijke stakeholder.

Onderwijsvorm

Bijeenkomsten projectgroep.

Toetsvorm

Individuele participatie, inzet en taakvervulling; kwaliteit onderzoek
en rapportage; impact voor stakeholder.

Vereiste voorkennis

Deelname aan Science for Impact 1

Literatuur

Buunk, A. P. & Veen, P. (1995). Sociale psychologie & praktijkproblemen:
Van probleem naar oplossing. Bohn Stafleu van Loghum: Houten. ISBN
978-90-313-1765-3
Wetenschappelijke artikelen (afhankelijk van het project).

Doelgroep

Masterstudenten Communicatiewetenschap

Afwijkende intekenprocedure

De studenten werken in kleine groepen, deze groepen worden ingedeeld tijdens Science for Impact 1.

Aanbevolen voorkennis

Kennis over methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek,
kwantitatieve onderzoeksmethoden (Bachelor niveau), en over het opzetten
van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (Science for Impact 1).

Algemene informatie

Vakcode S_SI2
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. C.J. Beukeboom
Examinator dr. C.J. Beukeboom
Docenten drs. C.H.J. Vaneker
drs. M.C. van der Bom
dr. C.J. Beukeboom
dr. I.E. Vermeulen
dr. J.W. Ouwerkerk
dr. A.P.M. Krouwel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege