Sociaal kapitaal en netwerken

2019-2020

Doel vak

Kennis en inzicht. De student/e heeft kennis van en inzicht in:
(1) de voornaamste theorieën en operationaliseringen van sociaal
kapitaal en de manier waarop sociaal kapitaal zich verhoudt tot sociale
cohesie en ongelijkheid;
(2) de manier waarop sociaal kapitaal is veranderd door de tijd, hoe het
zich verhoudt tot individualisering en digitalisering en of het is te
beïnvloeden d.m.v. beleid;
(3) de oorsprong en kernconcepten van sociale netwerk theorie;
(4) de conceptuele verbindingen tussen sociaal kapitaal en sociale
netwerken.

Toepassing. De student/e is in staat om:
(5) sociaal kapitaal theorieën toe te passen op nieuwe onderwerpen;
(6) structurele en relationele perspectieven op sociaal kapitaal toe te
passen om organisatieprocessen te bestuderen;
(7) eenvoudige netwerkanalyses uit te voeren en te interpreteren.

Oordeelsvorming. De student/e geeft blijk van:
(8) het vermogen om opvattingen over sociaal kapitaal en netwerken uit
het publieke debat te staven aan wetenschappelijke inzichten en daarmee
ter discussie te stellen.

Inhoud vak

Kernvragen binnen de sociologie en de organisatiewetenschappen zijn: hoe
komt sociale cohesie tot stand? Waardoor ontstaat ongelijkheid? Hoe
beinvloeden cohesie en vertrouwen binnen en tussen mensen die werken in
organisaties de prestaties van diezelfde organisaties? Dit soort vragen
worden vaak benaderd vanuit een sociaal kapitaal perspectief, en worden
gevisualiseerd en verklaard aan de hand van sociale netwerken.

In dit vak leer je de centrale theorieën en concepten, die ten grondslag
liggen aan sociaal kapitaal en sociale netwerken, te begrijpen en toe te
passen. In het eerste deel van de cursus staat gaan we aan de slag met
de theoretische basis, waarbij we de geschiedenis van onderzoek naar
sociaal kapitaal en netwerken bespreken, en dieper ingaan op drie
beroemde netwerkstudies. In het tweede deel van de cursus verkennen
jullie op welke terreinen en binnen welke contexten onderzoek naar
sociaal kapitaal en netwerken is uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn
crimineel gedrag, het vinden van een baan, en gezondheidszorg. Gedurende
de cursus bespreken we daarnaast op welke manier je netwerkdata kan
verzamelen, analyseren en visualiseren.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsvorm

Tentamen (multiple choice en enkele open vragen) + individuele
deeltoetsen.

Literatuur

Één boek en additionele hoofdstukken en artikelen. De literatuurlijst
wordt via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

2e jaars bachelorstudenten Sociologie; 2e jaars bachelorstudenten B&O;
2e jaars bachelorstudenten Politicologie (afstudeerrichting Politiek en
Beleid; Studenten in de Minor Organisatiewetenschap; Studenten in Minor
Sociologie. Dit vak staat ook open als keuzevak voor FSW-studenten.

Algemene informatie

Vakcode S_SKN
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. C. Moser
Examinator dr. C. Moser
Docenten dr. C. Moser
dr. E.J. van Ingen
T.M. Korstenbroek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: