Strategie van maatschappelijke organisaties

2019-2020

Doel vak

Studenten die dit vak hebben afgerond:
- Hebben gevorderde kennis van theorieën op het gebied van strategisch
management, innovatie en ondernemerschap en kunnen deze vertalen naar de
bedrijfsvoering van maatschappelijke organisaties.
- Kunnen zelfstandig een literatuuronderzoek uitvoeren en de praktische
toepasbaarheid van onderzoeksuitkomsten kritisch evalueren.
- Hebben een kritische houding ten aanzien van wetenschappelijke
literatuur op de genoemde gebieden met de daarin voorkomende
theoretische perspectieven.
- Kunnen onderzoeksbevindingen zowel schriftelijk als mondeling
rapporteren.
- Zijn in staat om constructieve feedback te geven op het werk van
anderen en om ontvangen feedback te verwerken.

Inhoud vak

Strategie omvat de lange termijndoelstellingen van een organisatie. Een
belangrijke functie van een strategie is om een organisatie zo in haar
omgeving te positioneren, dat zij over een langere termijn succesvol kan
zijn en haar missie kan realiseren. In dit kader gaan we tevens in op
innovatie en ondernemerschap en de rol daarvan wanneer een organisatie
een
maatschappelijke doelstelling nastreeft?

Maatschappelijke en non-profit organisaties werken in een ambigue
omgeving: ze moeten vaak samenwerken met gelijkgestemden en
branchegenoten om doelen te realiseren, terwijl ze met diezelfde
partners moeten concurreren (om subsidies, om burgers die diensten
afnemen, etc.). Bovendien hebben ze te maken met een groot aantal
belanghebbenden met uiteenlopende verwachtingen.

Het realiseren van doelstellingen in zulke onzekere en complexe
situaties stelt bijzondere eisen aan strategisch management. Dit vak
behandelt de belangrijkste concepten en benaderingen van strategisch
management. Aan de hand van verschillende theoretische inzichten worden
strategische analyses gedaan van maatschappelijke organisaties. Daarmee
kan worden beoordeeld of en hoe een strategie – het resultaat van het
strategisch management binnen de organisatie – bijdraagt aan de
levensvatbaarheid, of het succes op de langere termijn, van
maatschappelijke organisaties.

Onderwijsvorm

- Wekelijkse hoorcolleges.
- Werkcolleges, waarin toe wordt gewerkt naar een individuele opdrachten
Van studenten wordt verwacht dat zij actief meedoen in de werkgroep en
serieuze feedback leveren op het werk van medestudenten.

Toetsvorm

Groepsopdrachten en individuele opdrachten

Literatuur

Geselecteerde artikelen (wordt bekend gemaakt via Canvas; ca. 3
artikelen per week).

Doelgroep

Masterstudenten Bestuurskunde (fulltime & parttime)
Masterstudenten Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO)

Aanbevolen voorkennis

Van studenten die deelnemen aan dit vak wordt verwacht dat zij kennis
hebben van methodologie van organisatieonderzoek (zoals aangeboden in
bijvoorbeeld het vak Organization Science of vergelijkbaar) en een
academische paper kunnen schrijven.

Algemene informatie

Vakcode S_SMO
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. C. Moser
Examinator dr. C. Moser
Docenten dr. C. Moser
prof. dr. P.C. van der Sijde

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: