Sociologisch onderzoek 1

2019-2020

Doel vak

In deze cursus doorlopen studenten de eerste stappen van de
onderzoekscyclus: het formuleren van een onderzoeksvraag, het opstellen
van een theoretisch kader met hypothesen, het maken en verantwoorden van
methodologische keuzes, en het ontwerpen van een vragenlijst voor
surveyonderzoek waarmee de onderzoeksvraag beantwoord kan worden.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) kwantitatief empirisch onderzoek m.b.t. hedendaagse sociologische
vraagstukken, zoals sociale ongelijkheid en sociale cohesie;
(2) sociologische theorieën die relevant zijn voor zijn of haar
onderzoeksvraag.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(3) een onderzoeksvraag en probleemstelling te formuleren;
(4) een relevant theoretisch kader met hypothesen en een causaal model
op te stellen;
(5) valide en betrouwbare operationaliseringen te geven van gebruikte
theorieën;
(6) een online enquête te ontwerpen.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(7) vermogen om maatschappelijke problemen of trends kritisch te
analyseren en onderzoeken.

Communicatie. De student(e) bezit:
(8) de vaardigheid om alle stappen van de onderzoekscyclus schriftelijk
en mondeling uit te leggen en te verantwoorden.

Leervaardigheden. De student(e) leert:
(9) constructief samen te werken met medestudenten.

Inhoud vak

Deze cursus in onderdeel van de leerlijn Onderzoeksvaardigheden.
Aansluitend op de meer algemene onderzoeksvaardigheden in de Academische
Kern (zie "Methodologie van Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek " (MTSWO)
en "Beschrijvende en Inferentiële Statistiek" (BIS) worden in deze en de
hierop aansluitende cursussen de onderzoeksvaardigheden meer verbonden
met en toegepast op sociologische vraagstukken.

Daarbij vormen "Sociologisch Onderzoek 1" samen met "Sociologisch
Onderzoek 2" een doorlopend studielint dat loopt van periode 3 t/m
periode 6. In dit studielint worden alle stappen van de empirische
cyclus van een kwantitatief onderzoek doorlopen. Hierbij wordt de
methodologische kennis die is opgedaan in de cursussen "Methodologie van
Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek" (MTWSO) en "Beschrijvende en
Inferentiële Statistiek" (BIS) toegepast in een zelf uitgevoerd
(groeps-)onderzoek.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, practica, groepsafspraken met de coach en
zelfstandig werk in groepsverband.
Let op: voor deze (en alle andere) bachelorwerkgroepen geldt een
aanwezigheidsplicht.
Tijdens periode 3 werken de studenten fulltime aan deze cursus. Een deel
van het werk gebeurt in groepsverband, de studenten zijn deze periode
dus veel aanwezig op de VU.

Toetsvorm

Individuele opdrachten en groepsopdrachten.

Vereiste voorkennis

Sociologisch onderzoek 1 na deelname aan en inleveren conceptversie
eindpaper bij Bachelorwerkgroep sociologie: Academische vaardigheden.

Algemene informatie

Vakcode S_SO1
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. B.A. Suanet
Examinator dr. B.A. Suanet
Docenten L. Sipma MSc
dr. B.A. Suanet

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Practicum