Sociologisch onderzoek 2

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) kwantitatief empirisch onderzoek m.b.t. hedendaagse sociologische
vraagstukken, zoals sociale ongelijkheid en sociale cohesie;

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(2) in korte tijd een kwantitatieve dataverzameling te realiseren (in
groepsverband);
(3) de verzamelde gegevens te verwerken en analyseren in SPSS m.b.v.
syntax en vervolgens de resultaten terug te koppelen naar de
onderzoeksvragen;
(4) de stappen van het onderzoek te rapporteren in een onderzoeksverslag
en daarbij kritisch te reflecteren op ethische en methodologische
aspecten van het onderzoek.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(5) vermogen om maatschappelijke problemen of trends kritisch te
analyseren en onderzoeken;
(6) zorgvuldigheid in de omgang met onderzoeksdata en –resultaten.

Communicatie. De student(e) bezit:
(7) de vaardigheid om onderzoeksresultaten schriftelijk en mondeling te
presenteren aan een publiek van academici en leken.

Leervaardigheden. De student(e) leert:
(8) constructief samen te werken met medestudenten en constructief
feedback te geven op het werk van medestudenten door middel van een
peer-review.

Inhoud vak

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn Onderzoeksvaardigheden, en
sluit aan op "Sociologisch onderzoek 1".
Sociologisch onderzoek 1 en 2 vormen samen een doorlopend studielint
waarin de studenten een kwantitatief onderzoek uitvoeren en daarbij alle
stappen van de empirische cyclus doorlopen. Sociologisch onderzoek 2
begint in periode 4 en vormt ook de afsluiting van het eerste jaar met
de rapportage en presentatie van het eigen onderzoek in periode 6.

Onderwijsvorm

Werkgroepen en practica, aangevuld met een aantal hoorcolleges.
Let op: voor deze (en alle andere) bachelorwerkgroepen geldt een
aanwezigheidsplicht.

Toetsvorm

Individuele opdrachten en groepsopdrachten.

Let op: Het resultaat van deze cursus wordt pas verwerkt indien aan de
verplichtingen van het Mentoraat (Jaar 1) is voldaan. Zie aldaar.

Vereiste voorkennis

Studenten die willen deelnemen moeten Sociologisch onderzoek 1 hebben
gevolgd.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_SO2
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. B.A. Suanet
Examinator dr. B.A. Suanet
Docenten dr. B.A. Suanet
L. Sipma MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Practicum*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.