Sociologische theorie 1: Moderne samenlevingen

2019-2020

Doel vak

Deze cursus is de eerste in de leerlijn Sociologische Theorie, en een
eerste kennismaking met de sociologie als discipline. De cursus heeft
tot doel de studenten naar de samenleving te leren kijken en deze te
analyseren 'als een socioloog'. De student leert met welke vragen
sociologen zich bezighouden, en welke de voornaamste concepten en
theorieën zijn die de klassieke sociologie (tot ongeveer het einde van
de 20e eeuw) heeft ontwikkeld als antwoord daarop.
De cursus wordt vervolgd in periode 2 met "Sociologische Theorie 2:
Sociologie van de Laatmoderne Samenleving", waarin hedendaagse sociale
veranderingen en sociologisch theorieën en denkers centraal staan. In
dezelfde periode volgen studenten ook "Bachelorwerkgroep Sociologie 1"
waar ook het toepassen van vaardigheden bij het verwerken van de
theoretische stof geleerd wordt.

Leerdoelen:

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de ontwikkeling van het proces van modernisering (industrialisering
en ontwikkelingen in de technologie, meritocratisering, democratisering
en secularisering);
(2) de opkomst van de sociale wetenschappen -en in bijzonder de
sociologie- te kunnen relateren aan het proces van modernisering;
(3) de hoofdvragen van de sociologie: sociale cohesie, sociale
ongelijkheid en identiteitsvorming;
(4) de belangrijkste stromingen en daarbij behorende denkers, concepten
en theorieën van de klassieke sociologie.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(5) de geleerde sociologische stromingen en daarbij behorende concepten
en theorieën toepassen in een analyse van een hedendaagse
verschijnselen, ontwikkelingen en vraagstukken;
(6) zowel de mogelijkheden als de beperkingen te begrijpen van de
klassieke sociologie voor hedendaagse vraagstukken.

Inhoud vak

Centraal is deze cursus staat de ontwikkeling en opkomst van de
zogenoemde moderne samenlevingen. Het moderniseringsproces is een van de
centrale veranderingsprocessen waar sociologen zich mee bezig houden. In
de loop van de 19e eeuw is de sociologie ontstaan als een antwoord op de
vele sociale vragen en problemen die het moderniseringsproces opriep.
Deze sociologische verkenning van maatschappelijke veranderingen is
vervlochten met de behandeling van drie hoofdvragen van de sociologie,
drie belangrijke problemen waarmee moderne samenlevingen worden
geconfronteerd: het cohesievraagstuk, het ongelijkheidsvraagstuk en het
identiteitsvraagstuk. Deze drie hoofdvragen worden bestudeerd vanuit de
centrale vraag naar sociale structuur en sociale verandering.
Belangrijke klassiek-sociologische denkers worden behandeld, en
verschillende in het Engels vertaalde teksten van hen worden bestudeerd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.
Let op: aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht.

Toetsvorm

Opdrachten; deeltentamen

Literatuur

van Hoof, J., & van Ruysseveldt, J. (2008). Sociologie en de moderne
samenleving: Maatschappelijke veranderingen van de industriële
omwenteling tot in de 21ste eeuw. Den Haag: Boom. Alle drukken; de
uitgave van 2008 is de zevende ongewijzigde oplage van het in 1996
verschenen boek. € 63,50. ISBN 978-90-5352-289-9. Deel 1: hoofdstuk 1-8
(p. 17 t/m 184). Deel 2: hoofdstuk 9-17 (p. 187 t/m 415).
Elliott, A., & Lemert, C. (2014). Introduction to contemporary social
theory. Taylor & Francis. 480 pagina's, ebook ISBN 9781136237379 €38,
paperback ISBN 9780415525732 € 47. Uit dit boek worden de hoofdstukken 1
t/m 6 behandeld; een electronische kopie is beschikbaar.

Doelgroep

Eerstejaars studenten sociologie; studenten minor sociologie

Algemene informatie

Vakcode S_ST1MS
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. T.G. van Tilburg
Examinator prof. dr. T.G. van Tilburg
Docenten prof. dr. T.G. van Tilburg
L. Sipma MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: