Sociale veiligheid en veerkracht

2019-2020

Doel vak

In dit vak staan de volgende leerdoel centraal:
1. Herkennen en identificeren van centrale thematieken in de
wetenschappelijke literatuur over sociale veiligheid en veerkracht;
2. Duiden en verklaren waarom veiligheid als maatschappelijk thema zo’n
hoge vlucht heeft genomen;
3. Kennis nemen en analyseren van hoe publieke en private partijen
(professionals, burgers) in lokale veiligheidsnetwerken zich tot elkaar
verhouden;
4. Een kritisch-normatief, wetenschappelijk gefundeerd, standpunt kunnen
bepalen ten aanzien van veiligheid als kernbegrip in de huidige
samenleving;
5. Een relatie kunnen leggen tussen sociale veiligheid, veerkracht en
meer algemene bestuurskundige theorievorming.

Na afronding van dit vak beschikken de studenten over kennis met
betrekking tot recente benaderingen, inzichten en theorieën die zij
kunnen toepassen op de thema’s sociale veiligheid en veerkracht binnen
de bredere context van beleids- en organisatievraagstukken. Daarbij
tonen zij inzicht in sociaalwetenschappelijke trends die van veiligheid
een 'hot issue' maken en weten zij verschillende betekenisvelden,
logica’s en beleidstoepassingen van veiligheid te onderscheiden. Tot
slot kunnen zij kritisch reflecteren op de organisatie van veiligheid in
relatie tot veerkracht en de (mogelijke) sociale gevolgen van de huidige
maatschappelijke en politieke hang naar liefst honderd procent
veiligheid.

Inhoud vak

In dit seminar worden wetenschappelijke inzichten op het terrein van
sociale veiligheid en veerkracht zowel in de breedte als – op onderdelen
– in de diepte behandeld. We richten ons daarbij op (on)veiligheid in
objectieve en subjectieve zin binnen de context van een superdiverse
netwerksamenleving. Een belangrijke vraag is wat het begrip sociale
veiligheid inhoudt en waarom veiligheid een zo belangrijke rol in onze
samenleving is gaan spelen. Daarbij plaatsen we het thema veiligheid
tegen de achtergrond van publieke moraal in de vorm van discussies over
sociale spanningen, maatschappelijke verruwing, onbehagen, een
controlecultuur en een veerkrachtige samenleving.

Voorts spitst het seminar zich toe op de organisatie van veiligheid –
dat wil zeggen: de (verschuivende) relaties tussen
overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en maatschappelijke
instituties. Hoe werken publieke en private parttijen samen? En wat
verklaart of dit lukt of niet? Ondersteunen of ondermijnen
veiligheidsnetwerken een veerkrachtige samenleving? We kijken onder
andere naar gemeentelijke handhavers en private beveiligers in relatie
tot de politie. Ook wordt de rol van burgers in lokale
veiligheidsnetwerken onder de loep genomen. Neem bijvoorbeeld de
explosie van WhatsApp-buurtpreventie in ons land. Wat zijn (mogelijke)
positieve en negatieve aspecten van deze ontwikkelingen?

Het programma biedt studenten kennis over de volgende drie
hoofdthematieken:
1. Sociale (on)veiligheid en veiligheidsbeleid
2. De organisatie van publieke en private veiligheid
3. Veiligheid en veerkracht

Hierbinnen zal aandacht worden besteed aan deze onderwerpen:
1. Een utopisch verlangen naar veiligheid
2. Criminaliteit, strafrecht, preventie en predictie
3. Publieke moraal en maatschappelijk onbehagen
4. Veiligheid en ondermijning
5. Processen van 'securitisering'
6. Veiligheid in een improvisatiemaatschappij
7. De politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en particuliere
beveiligingsbedrijven
8. Het management en de 'governance' (sturing of besturing) van
‘genetwerkte’ veiligheid
9. Buurtwachten, Whatsapp-groepen en politievrijwilligers binnen de
participatiesamenleving
10. Kritische reflecties op ‘negatieve’ (controle, uitsluiting) en
‘positieve’ (vertrouwen, zorg) dynamieken van veiligheid

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en verdiepingscolleges

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

Wordt t.z.t. bekend gemaakt

Algemene informatie

Vakcode S_SVV
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. R. van Steden
Examinator dr. R. van Steden
Docenten dr. R. van Steden
prof. dr. J.C.J. Boutellier
dr. Y. Eski

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: