Thesis opzet

2019-2020

Doel vak

Het doel van deze cursus is de student goed voor te bereiden op het
onderzoek ten behoeve van de Masterthesis. De student verdiept zich
inhoudelijk in recente wetenschappelijke theorievorming en onderzoek
over het gekozen thesisonderwerp, formuleert een relevante
probleemstelling en onderzoekbare onderzoeksvraag, maakt een keuze voor
een geschikt onderzoekdesign (strategie, ontwerp en methode) en stelt
een realistisch tijdsplan op.

Leerdoelen:

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(1) een maatschappelijk en wetenschappelijk relevante vraag te
formuleren, en deze kritisch te relateren aan bestaande
sociaal-wetenschappelijke literatuur;
(2) relatief zelfstandig een integer, empirisch sociaal wetenschappelijk
onderzoek te kunnen ontwerpen.

Communicatie. De student(e) bezit:
(3) de competenties om de thesisopzet coherent, helder en verzorgd te
communiceren met alle betrokkenen, waaronder de begeleider en eventuele
stakeholders.

Inhoud vak

Tijdens periode 2 (nov-dec) maakt de student een keuze voor één van de
aangeboden thesisonderwerpen. Hiervoor worden orientatiebijeenkomsten
georganiseerd. De aangeboden onderwerpen zijn opgesteld in samenwerking
met verschillende maatschappelijke belanghebbenden ("stakeholders") op
het gebied van maatschappelijke participatie. Denk daarbij aan
onderzoekbureaus, hulporganisaties, NGO's, woningbouwverenigingen,
zorginstellingen of kenniscentra. De student kan desgewenst ook een
eigen onderwerp voorstellen, of een onderwerp kiezen aangeboden bij een
sociologiedocent. Op basis van de gemotiveerde keuzes van de studenten
worden de aangeboden onderwerpen door de cursuscoördinator toegewezen.
Ook vinden in periode 2 de eerste gesprekken plaats met de begeleider en
stakeholder.

Nadat de keuze voor het thesisonderwerp is bepaald, schrijft de student
- in overleg met de begeleider en de eventuele "stakeholder"- een
volledige
onderzoeksopzet voor de Masterthesis. Deze thesisopzet bevat een
inleiding, maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie, hoofdvraag,
theoretisch kader, onderzoeksopzet en planning.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding
Daarnaast zijn er enkele gezamenlijke bijeenkomsten.

Toetsvorm

Participatie en onderzoeksvoorstel.
Het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld door de thesisbegeleider en een
tweede beoordelaar. Beoordeling vindt plaats aan de hand van een
beoordelingsformulier, en heeft de vorm van een GO/NO GO beslissing
(voldaan/niet voldaan). Het beoordelingsformulier zal worden opgenomen
in de cursushandleiding (zie CANVAS).
Let op: Het behalen van een voldoende voor het vak ‘Thesisopzet’ is een
voorwaarde voor de toegang tot de Masterthesis Sociologie in het tweede
semester van het collegejaar. Indien je de Thesisopzet niet met een
voldoende afsluit moet je het masterthesistraject afbreken en opnieuw
beginnen met het traject in het daaropvolgende collegejaar.

Vereiste voorkennis

Na deelname aan de vakken Sociologie van periode 1 en 2.

Literatuur

De literatuur t.b.v. de thesis wordt t.z.t. vastgesteld in overleg met
de thesisbegeleider. Tijdens de Thesisopzet wordt een aanzienlijk deel
van de literatuur al gelezen.

Doelgroep

Masterstudenten Sociologie

Overige informatie

De meeste studielast valt in periode 3. In periode 2 zijn er
voorbereidende activiteiten.
Let op: een goedgekeurde thesisopzet vormt een voorwaarde voor deelname
aan de Masterthesis (zie aldaar).

Algemene informatie

Vakcode S_TO
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. L.S. Nencel
Examinator dr. L.S. Nencel
Docenten dr. ir. M.W. Slootman
dr. L.S. Nencel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege